වෙළද ලකුණු ලියාපදිංචි කිරීම
Trade Mark Registration

වෙළද ලකුණක් හෝ සේවා ලකුණක් යොදා ගන්නේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් වෙනත් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවන්ගෙන් ඉතා පැහැදිලි ලෙස වෙන් කර දැක්වීම පිණිස ය. ඒවා වෙළද ලාංඡන වේ. වෙළද ලකුණක් ලියා පදිංචි කිරීම මගින් එහි හිමිකරුවාට පමණක් එම ලකුණ භාවිතා කිරීමේ පරම අයිතිය හිමි වේ.  මහජනයා මුලා කරවන අයුරින්, ඔබේ සලකුණට යම් සමානකමක් දක්වන සළකුනක් වූවත් අන් අයෙකුට භාවිතා කළ නොහැකි වේ. එවැනි සලකුණක් පිළිබද ඔබ දැනුවත් වන අවස්ථාවක එවැනි සළකුණු භාවිතා කිරීම වැළැක්වීම සදහා ඔබට නීතිමය අයිතිය ලබා දේ. වෙළද ලකුණු නිර්මාණය සදහා මෙන්ම ලියා පදිංචිය සදහා ද අපගේ සහාය ඔබට ලබා ගත හැකිය.

ඔබේ අදහස සහ අවශ්‍යතාවය අප වෙත දන්වන්න.

Trademark or service mark is a visible sign that is capable of distinguishing the goods or services of different enterprises. We assist you in designing and registration of trade marks. A registered mark gives its owner exclusive right to use it. The owner of the mark can restrain others from using his/her mark or a mark deceptively resembling his mark.

Write to us stating your idea and the requirement.