හිමිකම් වාර්තාව
Title Report

හිමිකම් වාර්තාවකින් කෙරෙන්නේ කිසියම් ඉඩමක හිමිකම පිළිබද අතීත තොරතුරු විමසා බලා එම ඉඩමේ ලියා පදිංචිය අනුව හිමිකම පැවරී ඇති ආකරය විදහා දැක්වීමකි. ඉඩමක් සම්බන්ධයෙන් කවර ආකාරයේ ගැටළු පවතීද, එසේ නැත්නම් කවර ආකාරයේ බැදීම් වලට එම ඉඩම යටත්ව ඇත්ද?, වර්තමාන හිමිකරුගේ අයිතිවාසිකම කොතරම් දුරට නීත්‍යානුකූල ද හිමිකම් වාර්තාවකින් හෙළිදරව් කෙරේ.

හිමිකම් වාර්තාවක් සාමාන්‍යයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ බැංකු හෝ මූල්‍යායතන විසිනි. එවැනි ආයතනයක් විසින් ඉඩමක් ඇපයක් ලෙස භාර ගෙන ණය මුදලක් ලබා දීමට පෙර මෙවැනි හිමිකම් වාර්තාවක් ලබා ගනියි. එසේම කිසියම් තැනැත්තෙකු ඉඩමක් මිලට ගැනීමට අදහස් කරයි නම් එම ඉඩම අනාගතයේ දී බැංකුවක් හෝ වෙනත් මූල්‍යායතනයක් වෙත උකස් කර ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට තරම් හැකියාව ඇති නීත්‍යානුකූලභාවයක් තිබේද දැන ගැනීමට ද ගැනුම්කරුවකුට හිමිකම් වාර්තාවකින් අදහසක් ලබා ගත හැකිය.

A Title Report outlines the legal history of a plot of land. Title reports help you to identify any potentially dangerous problems associated with your piece of land.

A Title Report is generally requested in Sri Lanka by banks if you want to mortgage the land to secure a loan facility.

It is, however, advisable to have a Title Report before purchasing a land even if you do not intend to apply for a bank loan. Because in the future you or your successors may want to apply for such a loan.