කොටස විකිණිමේ හෝ මිලට ගැනීමේ ගිවිසුම්
Share Transfer & Purchase Agreement

පුද්ගලික ව්‍යාපාරයක හෝ ආයෝජනයක යොදවා ඇති ඔබගේ කොටස් වෙනත් අයෙකුට විකිණිමට ඔබ අදහස් කරයි ද? එසේ නැත්නම් මිලට ගැනීමට අදහස් කරයිද? එසේ නම් ඒ සදහා සැමවිටම ලිඛිත ගිවිසුමක් මත කටයුතු කිරීම ප්‍රඥාගෝචර ය. මෙවැනි ගිවිසුමක ඇතුලත් වන ප්‍රධාන අංග: පසුබිම, විකිණීම හෝ මිලට ගැනීමේ නිර්වචන, කොටස් ප්‍රතිෂ්ඨාවේ නිර්වචනය, ගණුදෙනුව සිදුවන දිනය, කොටස විකිණිමේ හෝ මිලට ගැනීමේ අගය, ගෙවීම සිදු කරනු ලබන ආකාරය, වගකීම්, ණයහිමියන් සම්බන්ධයෙන් වගකීම්, නියෝජිතයන්, වොරන්ටි සහ අවසන් කිරීමේ විධිවිධාන.

If you intend to transfer your shares in a private business or investment and a purchaser has come forward to purchase your share then you must have a written agreement. The core elements of a Share Transfer Agreement include Background, the definition of Transfer Shares, the definition of Consideration Shares, Date of Transfer, Purchase Price, Payment, Liability, Creditors, Representations, and Warranties, and Closing.