ලේකම් කාර්ය සහායක සේවාව
Secretarial Services

ඔබගේ ලේඛණ සකස් කිරීමේ කාලය සහ කාර්යාල පිරිවැය අවම කර ගන්න අවස්ථාවක්.

නීතිඥවරුන්ට, නොතාරිස්වරුන්ට, සංවිධානයන්ට,ලේඛකයන්ට සහ උසස් අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන්ට සිය ලිපි ලේඛන, ග්‍රන්ථ, නිබන්ධන විධිමත්ව සකස් කර ගැනීම සදහා සහායවීමට අප සූදානම්

නිතිඥ සහ නොතාරිස්වරු සදහා ලේකම් කාර්ය සහාය
•    ලේඛණ පරිගණක යතුරු ලියනය
•    නොතාරිස්වරුන්‌ගේ ආකෘති අනුව ලේඛණ සකස් කරදීම

හඩපට පිටපත් කිරීම/ලේඛණගත කිරීම

  • ශ්‍රව්‍ය මාධ්‍ය හඩපට
  • දෘෂ්‍ය මාධ්‍ය (වීඩියෝ, යූටියුබ්) හඩපට පිටපත් කිරීම
  • සම්මේලන සහ සම්මන්ත්‍රණ කථන පිටපත් කිරීම
  • සම්මුඛ සාකච්ඡා

ඔබේ අවශ්‍යතාවය අපට දන්වන්න. ඔබේ අත්පිටපත අපට එවන්න.

Reduce your overhead cost by outsourcing your secretarial work!

Secretariat service is available for lawyers, notaries, organizations, writers, and students (for dissertation writing). 

Secretarial Service for Lawyers & Notaries
•    Copy typing
•    Drafting of all documents for Notaries in standard formats

Transcription Services – (Sinhala, Tamil & English)
•    Audio transcription
•    Video transcription
•    Conference & seminars
•    Interviews transcription

Writers & students:  Send us your manuscript we will send you a quote.

Confidentiality: Client confidentiality is one of our highest values. Whether your content relates to a legal matter, an article, patent, or sales strategy, we meet your demand for privacy in transcription. Your audio & video files, manuscripts and email communications are 100% safe with us. We have set reliable security measures to prevent the files from sharing, forwarding and even discussing matters therein within and out of office.  All transcriptionists work in-house under strict supervision.