කුලී ගිවිසුම්
Rent Agreements

ඔබ නිවසක් කුලියට දීමට අදහස් කර ඇත්ද? ඔබේ දේපලේ ආරක්ෂාව සදහා සහ ඔබගේ කුලී ආදායම සහතික කර ගැනීම සදහා ඔබගේ කුලී ගිවිසුම නීත්‍යානුකූල ආකාරයට සාදා ගැනීම ඔබ කළ යුතුය. අප ඒ සදහා ඔබට සහාය වීමට සූදානම්.

අපි ඔබ‌ගේ කුලී ගිවිසුම ඔබට අවශ්‍ය කොන්දේසි සහිතව වඩාත් නීත්‍යානුකූල ආකාරයට කෙටුම්පත් කර දෙමු.

If you plan to rent your house out to someone you may want to have a written rent agreement with the prospective tenant. It is always advisable to have a written agreement between the two parties involved. If you find it difficult to write down properly and with clear legal terms in your rent agreement, we are here to help you.