වාහනයක් කුලියට දීමේ හෝ ගැනීමේ ගිවිසුම
Rent-a-Car Agreements

වාහන හිමිකරුවන් ද, කුලියට වාහන සැපයීමේ ආයතන ද, කුලී පදනම මත වාහන ස්වයං ධාවන‌යේ යෙදීම පිණිස ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන අය ද එවැනි අයට වාහන දීමට සූදානම් වන අයද එම කටයුතු වල නිරතවීමේ දී තමන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවිය හැකි විවිධාකාර අවධානම් සහිත තත්වයන් පිළිබදව අතිශයින් සැළකිල්මත් විය යුතුය. මාසිකව ගෙවීමේ පදනම මත ගනු ලැබූවත්, මාසිකව අදාදායමක් ලබා ගැනීම පිණිස වාහනය පවරා දෙනු ලැබූවත් අනාගත අවධානම් පිළිබදව නොසැලකිලිමත් වූයේ නම් තමන් නොදැනුවත්වම සිදු වූ අපරාධයකට පාර්ශවකරුවකු වීමට ඉඩ ඇත. එම නිසා මෙම ව්‍යාපාරය තුල නිරත වේ නම් අතිශය පරිස්සම් විය යුතුය.

Vehicle owners, rent-a-car firms, and individuals and firms will require to have different types of agreements for taking or giving vehicles on a monthly rent-paying basis. Every stakeholder in this business must be very careful as vehicles are sometimes reported to have been used by illegal or criminal acts in which cases the vehicle owner has become the ultimate victim. Not only he loses his vehicle but also become a party to a criminal act for which he has no knowledge. Be careful! 

කෙසේවූවත්, ඔබ මෙම ව්‍යාපාරය තුළ සේවා සපයන්නෙක් නම් හො සේවා ලබන්නෙක් නම් ඔබගේ ද ඔබගේ වාහනයේ ද ආරක්ෂාව තහවුරු වන පරිදී ගිවිසුම සකස් ව තිබේදැයි සොයා බලන්න. ඔබේ ගිවිසුම සකස් කර ගැනීම සදහා අපගේ සහාය අවශ්‍ය නම් අපව අමතන්න.

If you wish to have the terms and conditions drafted for your agreement by us you may make an appointment for an online consultation.