ව්‍යාපෘති යෝජනා සම්පාදනය
Project Proposal Development

පුද්ගලික ආයතන, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, සමාජ සේවා සංවිධාන, සමූපකාරික සංවිධාන වැනි ආර්ථික සහ සමාජ ක්‍රියාකාරී සංවිධානයන් සදහා විවිධ සංවර්ධන වැඩ සටහන් වෙනුවෙන් ආධාර සහ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීම සදහා ව්‍යාපෘති යෝජනා කැදවන අවස්ථා බොහෝ තිබේ. එවැනි ව්‍යාපෘති යෝජනා සම්පාදනය කිරීම සදහා වන පැවරුම් අප භාර ගනිමු.

අපගේ විශේෂිත ප්‍රගුණතා ක්ෂේත්‍ර වන්නේ ප්‍රජා සහ කාන්තා සංවර්ධනය, ග්‍රාමීය සහ නාගරික ඉතුරුම් සහ ණය වැඩ සටහන්, සමාජීය වශයෙන් අඩු වරප්‍රසාදිත සහ පීඩාවන්ට ලක්වීමේ අවධානම ඇති ප්‍රජා කණ්ඩායම්, සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයන්, අන්තර් ජාල වෙළදාම, සමූපකාරික ආර්ථික කටයුතු, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය වැඩ සටහන්, සහ සමාජ ව්‍යාපාර යන ක්ෂේත්‍ර වේ.  මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන හෝ මූල්‍යාධාර සපයනු ලබන ආයතනය විසින් නියම කර ඇති නිර්දේශ අනුගමනය කරමින් මෙම ව්‍යාපෘති යෝජනා සම්පාදනය කරනු ඇත.

Assignments for Project proposals development for rural and urban community development, socially vulnerable communities and underprivileged communities are undertaken. Proposals will be developed in line with the requirements and guidelines set out by the funding agencies.

We specialize in developing project concepts and proposals in areas of Community and women’s development, rural and urban savings & credit, labor migration, e-commerce, cooperative economics, micro-credit & social enterprises.