හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුම
Partnership Agreement

ඔබ තවත් තැනැත්තන් කීප දෙනෙකු සමග එක් වී හවුල් ව්‍යාපාරයක් අරඹන්න අදහස් කරයිද? එසේ නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුමක් සකස් කර ගත යුතුය. හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුමකින් කෙරෙන්නේ හවුල් ව්‍යාපාරයට එකතු වන හවුල්කරුවන්ගේ වගකීම් සහ සම්බන්ධතාවයන් පවත්වා ගෙන යා යුතු ආකාරයයි. එයට ඇතුලත් වන කාරණා අතර, ව්‍යාපාරය කළමනාකරණය කිරීම සමබන්ධයෙන් එකිනෙකාට ඇති වගකීම, ලාභ අලාභ බෙදාහදා ගත යුතු ආකාරය, අන් හවුල්කරුවකුගේ හවුල් අයිතිය ලබා ගැනීම, නව තැනැත්තන් හවුල්කරුවන් ලෙස සම්බන්ධ කර ගැනීම, හවුල් ව්‍යාපාරය අවසන් කිරීමට අදාල විධිවිධාන යනාදිය සදහන් කළ හැකිය. හවුලේ ව්‍යාපාරයක් කිරීමේ දී ඊට සම්බන්ධ වන සෑම අයෙකුව මෙම කාරණා පිළිබදව ඉතා පැහැදිලි සහ නිරවුල් අවබෝධයකින් සිටීම ව්‍යාපාරයේ යහපැවැත්මට මෙන්ම හවුල්කරුවන් අතර සුහදතාවය පවත්වාගෙන යාමටත් අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

ඔබ වෙනුවෙන් ඉතා සවිමත් හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුමක් සකස් කර දීම සදහා සහාය වීමට අපි සූදානම්ව සිටිමු.

Do you intend to carry on a business in partnership with one or more people? Then you must have a partnership agreement.  A Partnership agreement sets out the terms and conditions of the relationship between partners. This includes management responsibilities of the business, profit sharing, buying shares or transferring shares, how new partners are invited to join, termination of the partnership. Every partner should have a clear understanding of all those matters before starting the business or investing in it.

We are here to assist you in developing a sound partnership agreement.