බදු ගිවිසුම්
Lease Agreements

ඔබේ නිවස හෝ ඉඩම හෝ ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල බදුදීමට ඔබ අදහස් කරයි ද.
(1)    ඔබ‌ගේ දේපල ආරක්ෂාවීම සහතික වනු පිණිස නිසි කොන්දේසි යොදා ගිවිසුම කෙටුම්පත් කර දීමට අප සූදානම්
(2)    පූර්ණ සේවාව:  – ගිවිසුම කෙටුම්පත් කිරීම, ලියා පදිංචිය සදහා යොමු කිරීම සහ ලියා පදිංචි කරන ලද පිටපත් ඔබ වෙත ලබාදීම. මෙම කාර්යය සිදු කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ගිවිසුමට සම්බන්ධ වන සියළු පාර්ශවකරුවන් අපගේ කාර්යාලය වෙත පුද්ගලිකවම පැමිණිය යුතුය.

If you plan to lease out your estate, house or commercial building you may want to have a written agreement with the prospective lessee.
(i)    Have your terms and condition of the intended lease agreement drafted.
(ii)    Get the total solution – drafting, attestation and submission for registration. For this parties to the agreement must be present before our lawyer/s.