ඉඩම් ලේඛණ පරීක්ෂාව
Land Title Search

ඉඩමක් මිලට ගැනීමට හෝ උකස් ගැනීමට හෝ පෙර සිදු කළ යුතු අනිවාර්ය කටයුත්තකි.

අපි ඔබ වෙනුවෙන් ඉඩමේ හිමිකම පිළිබද ලේඛණ පරික්ෂා කර දෙමු.

-ඉඩම් කාර්යාලයේ පත් ඉරු පරික්ෂාව

-ඔප්පුවල අනුපිටපත් පරික්ෂාව

-පත්ඉරු සහ ඔප්පු අනුපිටපත් සහතික කර ලබා ගැනීම

(දැනට මෙම සේවය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඇති ඉඩම් සදහා පමණක් සීමාවන බව සැලකිය යුතුය)

This is the most important step before you decide to purchase a plot of land.
We will do the following for you:
- Land registry folio search
- Duplicate deeds search
- Obtaining certified copies of relevant documents
- Give you an opinion on the title of the land.
(Please note, at present, this service is available for lands within the Colombo district.)