ආයෝජන ලාභ බෙදා ගැනීමේ ගිවිසුම
Investment & Profit-Sharing Agreement

මෙවැනි ගිවිසුම් බොහෝ විට සකස් කරනු ලබන්නේ කෙටි කාලීන නිශ්චිත වූ ආයෝජනයක් මගින් ඉක්මනින් ලාබ ලබා ගැනීම පිණස කරනු ලබන ආයෝජන සදහා ය. උදා: විශාල ඉඩමක් මිලට ගෙන කොටස් වලට බෙදා අලෙවි කිරීමෙන් ලාබයක් ලබා ගැනීම දැක්විය හැකිය. ඉඩම් කැබලි සියල්ල විකිණීමෙන් පසුව එම ආයෝජන කාර්යය අවසන් වේ.  එවැනි කෙටි කාලීන ආයෝජන සදහා ඔබටත් ඔබේ මිතුරන් හෝ හිතවතුන්ගෙන් ආරාධනා ලැබී තිබිය හැක. හිතවත්කම නිසා හෝ යෝජනාව ගෙන එනු ලැබූ පුද්ගලයා පිළිබදව සමාජයේ ඇති උසස් ප්‍රතිරූපය නිසා හෝ ඇති කර ගනු ලබන විශ්වාසය මත පමණක් පදනම් වී එවැනි ව්‍යාපෘති සදහා මුදල් යොදවා සියල්ල නැති කර ගත් පුද්ගලයන් අපට හමු වී ඇත. එහෙයින් ඔබත් එවැනි ආයෝජන කාර්යයක යෙදීමට අදහස් කරයි නම් ඔබ ඉතාම සැළකිලිමත් විය යුතුය.

ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ආයෝජන ලාභ බෙදා ගැනීමේ ගිවිසුමකට එළඹිය යුතුය. අපි ඔබගේ ආරක්ෂාව සහ අයිතිවාසිකම් සුරැකීම සහතික කරවන ගිවිසුමක් සකස් කර ගැනීම සදහා සහාය වෙමු.

This type of agreement is generally drawn for short term business investments and sharing profits. Ex: Purchase a large extent of land with the view of subdividing and selling within a short period of time and share profits. Project is specific, short-term and ends with the sharing of profits (losses). You may have come across people or friends who have invited you to invest in such short-term money-making endeavors. We have seen many people losing their hard-earned money due to recklessly providing funds for the sake of friendship or trusting the person for his social image, sometimes called as spotless reputation. Therefore, be careful and think before you take a decision on such an investment.