දිව්රුම් ප්‍රකාශ
Affidavits

දිව්රුම් ප්‍රකාශයක් යනු කරුණු පිළිබද සත්‍යතාවය තහවුරු කිරීම සදහා දිව්රුමක් මත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිඛිත ප්‍රකාශයකි.  

දිව්රුම් ප්‍රකාශයක් සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා වලින් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. සෑම දිව්රුම් ප්‍රකාශයක්ම සාමදාන විනිසුරුවරයකු හෝ දිව්රුම් කොමසාරිස්වරයකු හෝ ඉදිරියේ සත්‍ය බවට දිව්රුම් දී අත්සන් කළ යුතුය. එම ප්‍රකාශය තමා ඉදිරියේ සිදු කරන ලද බවට එකී සාමදාන විනිසුරුවරයා හෝ දිව්රුම් කොමසාරිස්වරයා විසින් සහතික කළ යුතුය.

අපගෙන් ඔබට ලබා ගත හැකි දේ:
1.    දිව්රුම් පත්‍රයක් සකස් කිරීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු විධිවිධාන අනුව ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු කාරණා විධිමත්ව සකස් කර දිව්රුම් ප්‍රකාශය කෙටුම්පත් කරදීම සදහා පමණක් අප‌ගේ සේවාව සිදු වේ.

2.    එසේ කෙටුම්පත් කරන ලද ලේඛණය ඔබ වෙත එවීමට පෙර ඔබ වෙත කියවා ඔබගේ එකගතාවය ලැබීමෙන් පසුව එම ප්‍රකාශනය ඔබ වෙත එවමු.

ඊලග පියවර: ඔබ විසින් එම ලේඛණය සාමදාන විනිසුරුවරයකු හෝ දිව්රුම් කොමසාරිස්වරයකු සොයා ඔහු වෙත ඉදිරිපත් කර ප්‍රකාශය කියවා සහතික කර ගත යුතුවේ. සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයකුගේ සේවය ගරු සේවයක් සේ සළකන බැවින් දිව්රුම් ප්‍රකාශ සහතික කිරීම සදහා සාමාන්‍යයෙන් මුදල් අය කිරීමක් නොකෙරේ.

An affidavit is a written statement produced by an individual who is sworn to be true. It is an oath that the individual is saying true.

An affidavit may be written, and sworn or affirmed, in the Sinhalese or Tamil or English language.

Service process:
1.    Our service will be limited to drafting your affidavit clearly stating in the most logical and appropriate manner

2.    We will send you the draft document by email for you to download
Next step: You should take the document to swear in or affirm before a Justice of Peace / Commissioner and sign and to be attested.

You must be present in person before a Justice of Peace or a Commissioner for Oaths for swearing in, sign and have it attested.
Our fee will be only for drafting the affidavit.