අපගේ සේවා

අපගේ වෘත්තීමය සේවාවන්

ඉඩම් නිරවුල්භාවය පරික්ෂා කිරීම

ආයෝජන මණ්ඩල අනුමත ලත් ව්‍යාපාර ලියා පදිංචිය (BOI Companies)

නීතිය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන් සදහා සුදුසු නීතිඥවරුන් සහභාගී කරවීම

ණය ගිවිසුම් කෙටුම්පත් කිරීම

ව්‍යාපාර කොටස් පැවරීමේ ගිවිසුම් (Share transfer agreements) කෙටුම්පත් කිරීම

නීතිමය පර්යේෂණ (Research) සහ අධ්‍යයනයන් (Studies)

දිව්රුම් දුන් භාෂා පරිවර්තන සේවා

වෙනත් ලේඛණ / නිබන්ධන/ ග්‍රන්ථ/ පර්යේෂණ වාර්තා පරිවර්තනය (සිංහල, ඉංග්‍රීසි, දමිල)

බැංකු ණය සදහා අවශ්‍ය ව්‍යපෘති වාර්තා සකස් කිරීම

නීතිමය ලේඛණ සැපයීම (අණ පනත්, නඩු තීන්දු, නීති ග්‍රන්ථ, ගැසට් පත්‍රිකා)

Image

නොමිලේ ලබාගත හැකි සේවාවන් (Free Services)

අයිතිවාසිකම් කඩවීම් පිළිබද නීති උපදෙස් ලබාදීම
ගෘහස්ථ ප්‍රචන්ඩත්වයට එරෙහි නීති සහන ලබාදීම
ගෘහ සේවා සංක්‍රමණික කාන්තාවන්ගේ ගැටළු සදහා උපදෙස් ලබාදීම
සංක්‍රමණික සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් කඩවීම් පිළිබදව මැදිහත්වීම (දේශීය සහ විදේශීය වශයෙන්)
ව්‍යාපාර ලියා පදිංචිය පිළිබද උපදෙස් ලබාදීම
රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ලියා පදිංචිය පිළිබද උපදෙස් ලබාදීම
ස්වෙච්ඡා සංවිධාන විසින් සංවිධානය කරනු ලබන නීති සහන සායන සදහා සහායවීම
Elawyer.lk © 2020 Designed By Vishmitha.com

Search