සමාජ ව්‍යාපාර (Social Enterprises)

රාජ්‍ය නොවන ස්වෙච්ඡා සංවිධානයක් පිහිටුවන්නේ කෙසේද?

රාජ්‍ය නොවන ස්වෙච්ඡා සංවිධානයක් පිහිටුවන්නේ කෙසේද?

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධාකාර රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ක්‍රියාත්මක වේ. සමහර සංවිධාන විදේශ රටක් මූලස්ථානය සහිතව ක්‍රියාත්මක වන සංවිධාන වේ. එවැනි සංවිධාන ශ්‍රී ලංකාව තුළ තම කාර්යාල පිහිටුවාගෙන තම වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කරති. තවත් සංවිධාන දේශීය සංවිධාන වේ. මෙම සංවිධාන කවරක් වූවද පිහිටුවනු ලබන්නේ සමාජයීය කාර්යභාරයක් ඉටු කිරිම පිණිස වන හෙයින් එම සෑම සංවිධානයක්ම සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන අධීක්ෂණ ලේකම් කාර්යාලයේ අධීක්ෂණයට ලක් වන බව සදහන් කළ යුතුය.

Image
Educating and assisting individuals and communities, social groups about legal rights and processes for accessing legal and administrative remedies
info@elawyer.lk
© 2020 Elawyer.lk. All Rights Reserved. Designed by Vishmitha.com