ඇටර්නි බලපත්‍රයකින් කෙරෙන්නේ කුමක්ද?

ඇටර්නි බලපත්‍රයකින් කෙරෙන්නේ කුමක්ද?

ඇටර්නි බලපත්‍රයක් යනු යම් කිසිවෙකුට අදාල අධිකරණයක බලසීමාවෙන් බැහැරව සිටීම නිසා තමා විසින් කළ යුතු නීත්‍යානුකූල කටයුතු කිරීම සදහා වෙනත් අයෙකුට බලය පැවරීමේ ලේඛණයයි.

ඒ අනුව කිසියම් කෙනෙකුට ශ්‍රී ලංකාව තුල කිසියම් නීතිමය වශයෙන් පිළිගැනීමට ලක් වන්නා වූ කටයුත්තක නිරතවීමට පුද්ගලිකවම පෙනී සිටීමට ඉතා ප්‍රබල වූ හේතුවක් නිසා නොහැකි වන්නේ නම් එවැනි අවස්ථාවක තමා වෙනුවෙන් සහ තමාගේ නමින් එවැනි කටයුත්තක් සදහා පෙනී සිට තමා වෙනුවෙන් එම කාර්යය ඉටු කරදීම පිණිස ඇටර්නි බලපත්‍රයකින් තවත් අයෙකුට බලය දෙයි.

විශේෂයෙන්ම පුද්ගලයකු ශ්‍රී ලංකාද්වීපයෙන් පිටත්ව යාමට බලාපොරොත්තු වන අවස්ථාවක මෙන්ම විදේශගත වී සිටින අවස්ථාවකත්, බරපතල වූ රෝගී තත්වයන් නිසා කිසියම් කාර්යයක් හෝ කාර්යයන් කීපයක් පුද්ගලිකවම මැදිහත් වී ඉටු කර ගැනීමට නොහැකි අවස්ථාවලත් මෙවැනි ඇටර්නි බලපත්‍ර මගින් තමන්ට විශ්වාසදායී වූ තැනැත්තෙකුට බලය පවරයි.

ඇටර්නි බලපත්‍රයක් ප්‍රදානය කරන තැනැත්තාව හදුන්වන්නේ ඇටර්නි අධිපති නමිනි. එසේම ඇටර්නි බලපත්‍රය මගින් බලය ලබන තැනැත්තාව හදුන්වන්නේ ඇටර්නි බලකරු නමිනි.  ඇටර්නි අධිපති මෙන්ම ඇටර්නි බලකරු ද වයස අවුරුදු 18 ඉක්ම වූ අය විය යුතුය.

ඇටර්නි බලපත්‍ර වර්ග දෙකකි (1) සාමාන්‍ය ඇටර්නි බලපත්‍රය (2) විශේෂ ඇටර්නි බලපත්‍රය

සාමාන්‍ය ඇටර්නි බලපත්‍රයකින් කෙරෙන්නේ තමා විසින් සාමාන්‍ය යෙන් සිදු කල යුතුව ඇති කාර්යයන් කිරීම සදහා කිසියම් තැනැත්තෙකුට බලය පැවරීමය. උදාහරණ: තමාට අයිති ගෙවල් කුලියට දීම, කඩ කුලියට දීම, ඒසදහා ගිවිසුම් වලට එළඹීම, තමාගේ නමින් ඉල්ලුම් කළ යුතුව ඇති අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම, තමා නමින් ඇති නඩුවක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටම සදහා නීතිඥවරු පත් කිරීම, තමාගේ ව්‍යාපාරය තමා වෙනුවෙන් පවත්වා ගෙන යාම වැනි සාමාන්‍ය කටයුතු සියල්ල කිරීම සදහා මෙවැනි ඇටර්නි බලපත්‍රයකින් බලය ලබාදිය හැකිය.

විශේෂ ඇටර්නි බලපත්‍රයකින් කරන්නේ විශේෂිත වූ කාර්යයන් එකක් හෝ කීපයක් සදහා පමණක් බලය පැවරීමය.  උදාහරණ: ඉඩමක් විකිණීම සදහා පමණක්, නඩුවක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම සදහා පමණක්, ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම සදහා පමණක් යනා දී වශයෙනි.

විදේශ රටක සිටිනා විට දී එම රටේ නීතිඥවරයකු හෝ එම රටේ ඇති ශ්‍රි ලංකා තානාපති හෝ කොන්සියුලර් කාර්ලයාලය මගින් සහතික කර ගන්නා ලද ඇටර්නි බලපත්‍රයක් මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන තැනැත්තෙකුට බලය පැවරිය හැකිය.

විදේශය ක සිටින විට එම රටේ නීතිඥවරයකු මගින් ඇටර්නි බලපත්‍රයක් සකස් කරවා ගැනීම ඉතා වියදම් අධික කටයුත්තක් වන නිසා බොහෝ අය දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින තීතිඥවැයකු හෝ නොතාරිස්වරයාකු මගින් තමන්ට අවශ්‍ය ඇටර්නි බලපත්‍රය සකස් කරවා ගෙන එය ඊමේල් මගින් තමා වෙත ගෙන්වා ගැනීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය වෙත ගොස් එම ඇටර්නි බලපත්‍රය සහතික කරවා ගැනීමට බොහෝ අය කටයුතු කරති.

ඇටර්නි බලපත්‍රයක් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් කාර්යාලයේ ලියා පදිංචි කරවා ගත යුතුය. ඉඩම් ලියා පදිංචි කාර්යාල වල ද ඇටර්නි බලපත්‍ර ලියා පදිංචි කරනු ලැබේ.

ඇටර්නි බලපත්‍රයක් ලැබී ඇති ඇටර්නි බලකරු තමා විසින් ඇටර්නි අධිපති වෙනුවෙන් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සෑම කාර්යයකදීම එකී ඇටර්නි බලපත්‍රයේ සත්‍ය පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ඇටර්නි බලපත්‍රයක් ඕනැම විටක අවලංගු කිරිමේ බලය ඇටර්නි අධිපතිට ඇත. ඇටර්නි බලපත්‍රයක් අවලංගු කරන්නේ නම් එම අවලංගු කිරීම දිව්රුම් ප්‍රකාශයක් මගින් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයාට ලබා දී ඉන් පසුව අවලංගු කරන බවට වූ දැන්වීමක් ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුවේ ගැසට් පත්‍රයේ ද ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක ද පළ කළ යුතුය.

එසේම ඇටර්නි බලපත්‍රයකින් කෙනෙකුට බලය ලබා දී ඇති විට එම බලය ලැබූ තැනැත්තා විසින් එම බලය වෙනත් කෙනෙකුට පැවරිය නොහැකි බව ද සදහන් කළ යුතුය.