දරුවකු දරුකමට හදා ගැනීම (කුලවද්දාගැනීම) සදහා අධිකරණයෙන් අවසරය ලබා ගන්නේ කෙසේද?

දරුවකු දරුකමට හදා ගැනීම (කුලවද්දාගැනීම) සදහා අධිකරණයෙන් අවසරය ලබා ගන්නේ කෙසේද?

දරුවකු කුලවද්දා ගැනීම සදහා ඉල්ලුම් කිරීමට අදහස් කරන අයට ඒ සදහා මූලික සුදුසුකම් ඇත්නම් (සුදුසුකම් පිළිබද ලිපියක් වෙනම පලකර ඇත) නීතිඥවරයකුගේ මාර්ගයෙන් අදාල දිස්ත්‍රික්කයේ දිසා අධිකරණය වෙත යොමු කරන පෙත්සමක් සහ දිව්රුම් ප්‍රකාශයක් මගින් එම ඉල්ලීම කළ යුතුය. මෙම දිසා අධිකරණය එම දරුවා සිටින දිස්ත්‍රික්කයට අදාල දිසා අධිකරණය හෝ දරුවා ඉල්ලා සිටින තැනැත්තන් වෙසෙන දිස්ත්‍රික්කයේ දිසා අධිකරණය හෝ විය හැකිය.

මෙම පෙත්සම සමග පහත දැක්වෙන ලේඛණ ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය:

  1. දරුවා ඉල්ලා සිටින යුවලගේ විවාහ සහතිකය සහ දෙදෙනාගේම උප්පැන්න සහතික
  2. දරුවාගේ උප්පැන්න සහතිකය
  3. ඉල්ලුම්කරුවන්ට දරුපල නොමැති බවට වෛද්‍ය වාර්තාව
  4. ඉල්ලුම්කරුවන්ට ස්ථිර පදිංචි නිවසක් ඇති බවට ග්‍රාම නිලධාරී විසින් ඉදිරිපත් කරන වාර්තාව
  5. ඉල්ලුම්කරුවන්ට නිවසක් සහ ඉඩමක් ඇති බවට තහවුරු කෙරෙන ඉඩම් ඔප්පු පිටපත්
  6. ඉල්ලුම්කරුගේ ස්ථිර රැකියාව තහවුරැ කෙරෙන ආයතනික වාර්තාව
  7. ස්ථිර රැකියාවක් නොමැති නම් දරුවකු නඩත්තු කළ හැකි තරමේ ආදායමක් ඇති බවට ග්‍රාම නිලධාරී මගින් සහතික කර ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ අත්සනින් යුතුව ඉදිරිපත් කරන ආදායම් වාර්තාව

ඉහත ලේඛණ සම්පුර්ණ නම් තමන්ගේ නීතිඥවරයා විසින් කුලවද්දාගැනීමට අදාල අනිකුත් අධිකරණමය විධිවිධාන අනුගමනය කර මෙම නඩුව පවරනු ඇත.

නඩු විභාගයේ දී දරුවාගේ ස්වාභාවික දෙමාපියන්ගේ සහ ඉල්ලා සිටින දෙමාපියන්ගේ සාක්ෂි විමසා දරුකමට හදා ගැනීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරනු ඇත. එම නියෝගය අධිකරණය විසින් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයා වෙත ද දන්වනු ඇත. එවිට රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයා විසින් එම දරුවා කුලවද්දාගත් දරුවකු ලෙස ලියා පදිංචි කරනු ඇත.

කුලවද්දාගත් දරුවකුට එම නව දෙමාපියන්ගේ ස්වභාවික දරුවකුට මෙන්ම සියලු උරුම අයිතිවාසිකම් හිමි වන්නේය. නමුත් ස්වභාවික දෙමාපියන්ගේ උරුම අයිතිවාසිකම් සහ නීතිමය සබදතා දරුවාට හිමි නොවේ.