නඩත්තු ආඥාව අනුව ක්‍රියා කිරීම පැහැර හැරියොත් කුමක් කළ යුතුද?

නඩත්තු ආඥාව අනුව ක්‍රියා කිරීම පැහැර හැරියොත් කුමක් කළ යුතුද?

නඩතුත් ආඥාවක් අන්ව කටයුතු කිරීම පැහැර හැර ඇති තැනැත්තෙකු එම තැනැත්තාට එරෙහිව ආපදා වරෙන්තුවක් නිකුත් කරන ලෙසට අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කළ හැකිය.

නඩත්තු නඩුවක ආඥාව අනුව කටයුතු කිරීම නොසළකා හැර ඇත්නම් එම ආඥාව කඩ කරන සෑම විටක දීම ගෙවීම පැහැර හැරී එක් එක් මාසයේ සම්පූර්ණ දීමනාව හෝ ඉන් කොටසක් වෙනුවෙන් හෝ එක් මාසයක් දක්වා කාලයකට බරපතල වැඩ ඇතිව බන්ධනාගාරගත කිරීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයාට බලය ඇත.

වරක් නොගෙවීම මත බන්ධනාගාරගත කර තිබුණ ද එම වැරැද්ද කරන සෑම අවස්ථාවකම එම දඩුවම නියම කිරීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයාට බලය ඇත. නමුත් එක් අවස්ථාවක දී බන්ධනාගාර ගතකළ හැක්කේ එක් මාසයක කාලයක් සදහා පමණි.

වගඋත්තරකරු ස්ථිර වැටුප් ලබන රැකියාවක නිරතව සිටින අයෙක් නම් එවැනි තැන්තකු විසින් මාස දෙකක් ඉක්ම වූ කාලයක් සදහා අයවිය යුතු නඩත්තු ගෙවීම පැහැර හැර ඇතැයි මහේස්ත්‍රාත්වරයාට පෙනී ගියහොත් එකී තැනැත්තාගේ වැටුප් තහනම් කිරීමේ ආඥාවක් කළ හැකිය. එමගින් එම ආඥාවේ සදහන් යම් මුදලක් අධිකරණය නියම කරනු ලබන ආකාරයකට ගෙවිය යුතු යැයි වගඋත්තරකරුගේ සේවා යෝජකයාට නියම කළ හැකිය. නමුත් වැටුප් තහනම් කිරීමේ ආඥාවක් නියම නොකළ යුතු අවස්ථා දෙකක් ඇත.

  1. එම මුදල ගෙවීමට වගඋත්තරකරු අපොහොසත්වීම
  2. ගෙවීම පැහැර හැරියේ ඕනෑකමින්ම හෝ ඔහුගේ සාපාරාධී නොසැලකිල්ල නිසා නොවන විටක

එසේම වැටුප් තහනම් කිරීමේ ආඥාවකට අනුව කටයුතු නොකරන සේවා යෝජකයකුට දඩුවම් කළ හැකිය.