පුද්ගල නීති

අන්තිම කැමති පත්‍රයක් ලියන්නට සිතනවාද?

අන්තිම කැමති පත්‍රයක් යනුවෙන් විස්තර කරන්නේ කිසියම් පුද්ගලයකු තමාට අයත් දේපල තමා ජීවත්ව සිටින කාලය තුලදී කිසිවෙකුට නොපවරා එම දේපල තමාගේ මරණින් පසුව හිමිවිය යුත්තේ කාටද, කවර ප්‍රමාණයකට ද යන්න නියම කරමින් සකස් කරනු ලබන ලේඛණයක් වේ.

මෙය ද දේපල තෑගි දීමේ එක්තරා ක්‍රමයක් ලෙස හැදින්විය හැකිය.

අන්තිම කැමති පත්‍රයක් සකස් කිරීමට අදාල නියමයන් කීපයක් තිබේ:

  1. අන්තිම කැමති පත්‍රයක් සාදන්නා වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි අයෙකු විය යුතුය.
  2. අන්තිම කැමති පත්‍රයක් ලියා අත්සන් කරන තැනැත්තා ඒ අවස්ථාවේ දී මනා සිහිබුද්ධියෙන් ද යහපත් මානසික තත්වයෙන් ද යමක් වටහා ගැනීමේ ශක්තියෙන් ද සිටිය යුතුය.
  3. අන්තිම කැමති පත්‍රයකින් පැවරිය හැක්කේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපය තුල ඒ තැනැත්තා නමින් පවත්නා චංචල සහ නිශ්චල දේපල පමණක් වේ.
  4. අන්තිම කැමති පත්‍රය සකස් කිරීමේ දී එම අන්තිම කැමති පත්‍ර යේ සදහන් නියමයන් අනුව කටයුතු කිරීම සදහා තමාට විශ්වාස වූ තැනැත්තෙකු අන්තිම කැමති පත්‍රකරු විසින් නම් කළ යුතුය. එම තැනැත්තා පොල්මංකරු වශයෙන් හැදින්වේ.
  5. අන්තිම කැමති පත්‍රයක් නොතාරිස් සහතිකයක් නොමැතිව තමාටම වූවත් සකස් කළ හැකි අතර එසේ නොතාරිස්වරයකු ඉදිරියේ නොමැතිව අන්තිම කැමති පත්‍රයක් සකස් කරන්නේ නම් එයට සාක්ෂිකරුවන් පස් දෙනෙකු ඉදිරියේ අත්සන තැබිය යුතු වේ.
  6. අන්තිම කැමති පත්‍රය සකස් කරන්නේ නොතාරිස්වරයකු ඉදිරියේ නම් සාක්ෂිකරුවන් දෙදෙනෙකු පමණක් ඉදිරියේ අත්සන් කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ.
  7. අන්තිම කැමතිපත්‍රකරු අත්සන් කිරීමට නොහැකි තත්වයක පසුවන්නේ නම් සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරියේ ඔහු විසින් කරනු ලබන නියමය අනුව වෙනත් පුද්ගලයකු විසින් ඔහු ඉදිරියේ අත්සන් කළ හැකිය.

අන්තිම කැමති පත්‍රය රහස් ලියවිල්ලකි. එය ලියා පදිංචි කිරීමක් කරන්නේ නැත. තමා ජීවත්වන තුරු තම දේපල බෙදී යන ආකාරය රහසක්ව තබා ගැනීම අන්තිම කැමතිපත්‍රකරුගේ අභිප්‍රායයි.

නමුත් අන්තිම කැමති පත්‍රයක් තිබූ පමණින් එම අන්තිම කැමතිපත්‍රකරුගේ මරණින් පසු එහි සදහන් ආකාරයට දේපල බෙදා ගැනීමට එහි නම් සදහන් ප්‍රතිලාභීන් කිසිවෙකුට නොහැකිය.

අන්තිම කැමතිපත්‍රකරුගේ මරණින් පසුව පොල්මංකරු විසින් එම අන්තිම කැමති පත්‍රය දිසා අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර එම අන්තිම කැමති පත්‍රය මියගිය තැනැත්තාගේ නියම, අව්‍යාජ සහ අවසාන අන්තිම කැමති පත්‍රය බව ඔප්පුව කළ යුතුය. එසේ ඔප්පු කිරීමෙන් පසුව දිසා අධිකරණය විසින් ප්‍රොබේට් බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබේ. එම බලපත්‍රය අනුව පොල්මංකරු විසින් නොතාරිස්වරයකු ඉදිරියේ අත්සන් කරනු ලබන සාධන පත්‍ර මගින් අන්තිම කැමති පත්‍රයේ දක්වා ඇති ආකාරයට දේපල බෙදාදීම සිදු කළ හැකිය.

අන්තිම කැමති පත්‍රයක් ලියූ තැනැත්තාට තමා විසින් ලියන ලද අන්තිම කැමති පත්‍රය තමන්ට ඕනෑම අවස්ථාවක වෙනස් කිරීම, සංශෝධනය කිරීම සහ අවලංගු කිරී කළ හැකිය.

Image
women & child abuse law

ගෘහ ප්‍රචන්ඩත්වය යන්න පවුල් ඒකක තුළ සිදුවන ප්‍රචන්ඩකාරී හැසිර

women & child abuse law

මෙය ළමයින්ගෙන් අයුතු ලිංගික ප්‍රයෝජන ගැනීමේ වරද යනුවෙන් අපගේ අ

women & child abuse law

බරපතල ලිංගික අපයෝජනය යන්න අපගේ අපරාධ නීතිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය ය

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමට ස්ත්‍රීය කැමැත්ත දුන්නා ය යන්න දූෂණ චෝදනාලත් බ

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් ලෙස අර්ථ දැක් වූ විට එය අපරාධ වරදක් වේ. 

Human Rights

පෙම්වතුන් තානායම් කාමර හෝ හෝටල් කාමර වෙත ගොස් රිසි සේ පෙම්සුව විදීමට පෙළඹ

අපගේ වෘත්තීමය සේවාවන්

ඉඩම් නිරවුල්භාවය පරික්ෂා කිරීම

Elawyer.lk © 2019 Designed By Vishmitha.com

Search