තෑගි ඔප්පුවක් අවලංගු කළ හැකිද?

තෑගි ඔප්පුවක් අවලංගු කළ හැකිද?

තෑගි ඔප්පුවක් අවලංගු කළ හැක්කේ අධිකරණයේ අවසරය ඇතිව පමණකි. එහෙත් තෑගි ඔප්පුව ලියා ඇත්තේ කිසිදු හේතුවක් නොදක්වාම අවලංගු කිරීමේ බලය තබා ගෙන නම් අධිකරණයේ අවසරය නොමැතිවම තෑගි ඔප්පුව අවලංගු කළ හැකිය.

තෑගි ඔප්පුවක් මගින් දේපලක් තෑගි කර දෙන්නේ තෑගි ලබන්නා කෙරෙහී ඇති ආදරය, කරුණාව, තමා වෙත කරන ලද සත්කාරක ක්‍රියා, වෙනත් යහපත් චේතනාවන් නිසාය. එම නිසා බොහෝ විට තෑගි දෙන තැනැත්තා තෑගි ඔප්පුවක් ලිවීමේ දී අවලංගු කිරීමේ බලය තබා නොගෙනම තෑගි ඔප්පු ලියා දෙයි. නමුත් සමහර අය කොන්දේසි සහිතවම තෑගි ඔප්පු සකසා දෙයි. කොන්දේසි සහිතව තෑගි ඔප්පුවක් ලියා ඇති අවස්ථාවක එහි සදහන් කොන්දේසියක් කඩ කරනු ලැබුවහොත් කිසිදු ගැටළුවක් නොමැතිව තෑගි ඔප්පුව අවලංගු කළ හැකිය. නමුත් එවැනි කොන්දේසි හෝ අවලංගු කිරීමේ බලය නැතිව තෑගි ඔප්පුවක් ලියා ඇති අවස්ථාවක එම ඔප්පුව අවලංගු කිරීමට පහත හේතු එකක් හෝ කීපයක් ඇති බවට අධිකරණය වෙත සැල කර අවසරය ලබා ගත යුතුවේ:

  • තෑගි ලැබුම්කරුගේ බලවත් අකෘතඥතාවය
  • තෑගි ලැබුම්කරු තෑගිදීමනාකරුට හිංසා කර ඇත්නම්
  • තෑගි ලැබුම්කරු තෑගි ලැබූ දේපලට හිතාමතාව හානි සිදු කර ඇත්නම්
  • ජීවිත හානි කිරීමට තෑගි ලැබුම්කරු තැත්කළ හොත්
  • වෙනත් එවැනි බරපතල, අමානුෂික ක්‍රියාවන් හී නිරත වන බවට පෙන්වා දිය හැකිනම් තෑගි ඔප්පුව අවලංගු කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනු ඇත.

විවාහ දායාද වශයෙන් ඉඩම් දේපල තෑගි ඔප්පු මගින් දෙන අවස්ථා ඇත. එම තෑගි දෙන්නේ විවාහය කරණකොට ගෙනය. එවැනි තෑගි ඔප්පු අවලංගු කළ නොහැකිය. එහෙත් එම දායාදයට පදනම් වූ විවාහය සිදු නොවුව හොත් හෝ දික්කසාද වුවහොත් එවැනි අවස්ථාවක එම තෑගි දීමනාව සාමාන්‍ය තෑගි දීමනාවක් සේ සළකා අවලංගු කළ හැකිය.

දරුවන් නොමැති සමහර අඹුසැමියන් තමන්ට දරුවන් නොලැබෙන බවට ඇති විශ්වාසය මත තමන්ගේ දේපල තම ඥාතී දූපුතුන් වෙත තෑගි දෙන අවස්ථා ඇත. නමුත් පසුව එවැනි අඹුසැමි යුවලකට පසුව දරුවන් ලැබුන හොත් හෝ නීත්‍යානුකූලව දරුවකු කුලවද්දා ගැනීමට තීරණය කළ හොත් තමන්ට දැන් දරුවකු ඇති බව පවසමින් තමන් විසින් ලියා දෙන ලද තෑගි ඔප්පුවක් අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිය නොහැකිය.