හාම්පුතුන්ට අවශ්‍ය පරිදී හිතු මනාපයට සේවකයන් අස් කළ හැකිද?

හාම්පුතුන්ට අවශ්‍ය පරිදී හිතු මනාපයට සේවකයන් අස් කළ හැකිද?

කිසිසේත්ම එසේ කළ නොහැකිය. හාම්පුතුන් හෙවත් සේවා යෝජකයන් විසින් හිතුවක්කාර ලෙස තමාගේ සේවයේ නියුක්ත සේවකයකු හෝ සේවකයන් අස් කිරීම වැලැක්වීම සදහා සේවය අවසන් කිරීමේ විශේෂ  විධිවිධාන පනත 1971 අංක 45 දරන පනතින් විධිවිධාන යොදා ඇත.

එම පනත මගින් පහත සදහන් සේවකයෝ ආරක්ෂාව ලබති:

 1. පඩි පාලක සභා මගින් ආවරණය වන කම්කරුවන්/ සේවකයන්
 2. සාප්පු සහ කාර්යාල සේවක පනත මගින් ආවරණය වන සේවකයන්
 3. කර්මාන්ත ශාලා පනත මගින් ආවරණය වන සේවකයන්

එසේම මෙම පනතින් ආරක්ෂාව ලබන්නේ සේවකයා අස් කිරීමට නියමිත දිනට පෙර මාස හයක කාලයක් ඇතුලත සාමාන්‍යයෙන් සේවකයන් 15 දෙනෙකුට වැඩි ගණනක් සේවය කරනු ලබන ඉහත කී වර්ගයන්ට ගැනෙන ආයතන වල සේවකයන් ය.

එසේම රැකියාව අහිමි කරනු ලබන දිනයට ඒ සේවකයා අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් සේවයේ නියුක්තව සිටි අයෙකු ද විය යුතුය.

එසේම මෙම පනතින් පහත දක්වා ඇති සේවකයන්/ කම්කරුවන් සහන සළසා ගතහැකි නොවේ:

 1. වසරකට දින 180 කට වඩා අඩු කාලයක් සේවයේ නියුක්ත වූ කම්කරුවන් (මෙම දින 180 යන්නට (අ) සේවා යෝජකයා විසින් අනුමත කරන ලද හේතු මත සේවයට නොපැමිණි දින ගණන ද, (ආ) රැකියාව නිසා ඇති වූ යම් අනතුරක් නිසා සේවයට නොපැමිණි දින ගණන ද (ඇ) ඇන්ත්‍රැක්ස් රෝගය නිසා හෝ කර්මාන්තයේ විෂ වායුවක් නිසා ඇති වූ රෝගයක් නිසා සේවයට නොපැමිණි දින ගණනද (ඈ) කම්කරුවාව රැකියාවේ යෙදවීමට සේවා යෝජකයා අපොහොසත් වූ දින ගණන ද (ඊ) නීත්‍යානුකූල වැඩ වර්ජනයක් නිසා සේවයට නොපැමිණි දින ගණන ද (උ) කම්කරුවාට හිමි නිවාඩු දිනවල සේවයට නොපැමිණි දින ගණන ද ඇතුලත් වේ.
 2. ගත වූ මාස 6 ක කාලය ඇතුලත සේවකයන් 15 කට අඩුවෙන් සේවය කර ඇති සේවා ස්ථාන වල සේවකයන්
 3. මාස 12 ට අඩු කාලයක් සේවය කර ඇති සේවකයන්
 4. රාජ්‍ය සේවකයන්
 5. පළාත් පාලන ආයතන වල සේවකයන්
 6. සමූපකාර සේවකයන්
 7. රාජ්‍ය සංස්ථාවල සේවකයන්
 8. යම් සාමූහික ගිවිසුමක් අනුව සේවය අවසන් කරන සේවකයන්

මෙම පනතේ විධිවිධාන යටතට ගැනෙන සේවකයන් හෝ සේවකයකුගේ සේවය අවසන් කිරීමට එක්කෝ ඒ සේවකයාගේ ලිඛිත කැමැත්ත ගත යුතුය. එසේ නැත්නම් කම්කරු කොමසාරිස්වරයාගේ අවසරය කල් ඇතිව ලබා ගත යුතුය. (පසුව අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ පදනම මත අස් කළ නොහැකිය)

එසේ නොවන අස් කිරීම් සියල්ල නීති විරෝධී වේ.

නීති විරෝධී ලෙස අස් කළ හොත් සේවකයා / කම්කරුවාට ඇති පිළියම් මොනවාද?

 1. සේවකයාට ඒ පිළිබදව කම්කරු කොමසාරිස්වරයාට සේවය අවසන්  කිරිමෙන් මාස  ක කාලයක් ඇතුලත පැමිණිලි කළ හැකිය.
 2. එවැනි අවස්ථාවක ඒ සේවකයාගේ සේවය අවසන් කිරීම කරන ලද දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදී සේවකයා නැවත සේවයේ පිහිටුවා ඔහුට හිමිවිය යුතුව තිබූ වැටුප් සහ අනිකුත් ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ලෙස සේවා යෝජකයාට නියම කර එම නියෝගයේ පිටපත් සේව්‍යයාටත් සේවකයාටත් ලැබීමට සළසනු ඇත.
 3. සේවා ස්ථානය වසා දැමීම නිසා සේවා යෝජකයකු විසින් සේවකයකුගේ හෝ සේවකයන්ගේ සේවය අවසන් කළ හොත් එවැනි අවස්ථාවක නැවත සේවයේ පිහිටුවනු වෙනුවට වන්දියක් සහ යම් පාරිතෝෂික දීමනාවක් ගෙවීමට නියම කරනු ඇත.
 4. සේවා යෝජකයා වෙත කරනු ලැබූ නියමයක් අනුව සේවා යෝජකය විසින් ක්‍රියා කරනු නොලැබුවහොත් අදාල සේවකයා විසින් පෙත්සමක් මගින් මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත පැමිණිලි කළ හැකිය. එවැනි අවස්ථාවක සේවා යෝජකයා විසින් සේවකයාට ගෙවිය යුතු යැයි නියම කරන ලද මුදල දඩ මුදලක් වශයෙන් අධිකරණය විසින් අය කර සේවකයා වෙත ලබාදීමට පියවර ගනු ඇත.
 5. එසේම ඉහත දක්වා ඇති නියමයන්ට අනුව කටයුතු කිරීම පැහැර හරිනු ලබන සේවා යෝජකයකුට විරුද්ධව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක නඩු පැවරීමෙන් වරදකරු වුවහොත් මාස 6 කට නොඅඩු අවුරුදු 2 කට නොවැඩි සිරදඩුවමක් ද නියම කිරීමට අධිකරණයට බලය ඇත.