පුද්ගලික අංශයේ සේවයට පුහුණුවන්නන් බදවා ගැනීමට අදාල නීතිය

පුද්ගලික අංශයේ සේවයට පුහුණුවන්නන් බදවා ගැනීමට අදාල නීතිය

පුද්ගලික අංශයේ සේවා ස්ථාන වල වැඩ පුහුණුවන්නන් වශයෙන් බදවා ගනු ලැබූ අය එම පුහුණුව අවසානයේ දී සේවයට බදවා ගනුලබන බවට කොන්දේසි හා නියමයන් ඇතුළත් ගිවිසුමකට බැදෙන ලෙස සේවා යෝජකයන්ට නියම කිරීමට 1978 අංක 8 දරන පනත මගින් විධිවිධාන සළසා ඇත.

පුහුණුවන්නන් හෝ ආධුනිකයන් වශයෙන් බදවාගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙනත් නීතිවල විධිවිධානයන්ට අගතියක් නොවන පරිදී සේවා යෝජකයකු විසින් අවුරුද්දකට නොවැඩි කාලයක් තුළ පුහුණුවන්නකු හෝ ආධුනිකයකු වශයෙන් යමෙකු බදවා ගැනීමේ දී ඒ සදහා කොන්දේසි ඇතුළත් ගිවිසුමක් ඇති කර ගත යුතුය.

ලිපිකරුවන්, ලඝු ලේඛකයන්, පොත් තබන්නන්, ටයිප් කරන්නන්, සුපවයිසරවරුන්, වෙළද සහායකයන්, බඩු විකුණන්නන්, ගබඩා පාලකයන්, දුරකථන ක්‍රියාකරවන්නන්, කැෂියර්වරු, ෆෝමන්වරු සහ සමාන සේවා ද,

මුරකරුවන්, ආරක්ෂකයන්, පියන්වරු, සෝපාන ක්‍රියාකරවන්නන්, කාර්යාල සහ සාප්පු සේවකයන්, බාහිර පණිවිඩකරුවන්, තේ සපයන්නන් සහ සමාන කම්කරු කාර්යයන් හී ද,

වේතන විනිශ්චය මණ්ඩල පිහිටුවා ඇති වෘත්තීය කර්මාන්තශාලා ඇතුළු ආයතනයන් හී ද පුහුණුවන්නන්ට වැටුපක් නියමිතව නැතත් යම් දීමනාවක් ගෙවිය යුතුය.

පුහුණුවන්නකු විසින් ආහාර පැයද ඇතුලත්ව දිනකට පැය 9 ක් බැගින් සතියකට වැඩ කරනු ලබන උපරිම පැය ගණන පැය 45 කට නොවැඩි විය යුතුය. අතිකාල වැඩ කරතොත් ඒ සදහා අතිකාල දීමනා නියමිත පරිදී ගෙවිය යුතුය.

අසනීපවීම් හේතු කර ගෙන වෛද්‍ය සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ හොත් දින 7 ක අසනීප නිවාඩුවක් සම්පූර්ණ දීමනා සහිතව ලබා දිය යුතුය.

ස්ථිර සේවකයන්ට අදාල පනත් හෝ ආඥා පනත් වල ඇති විධිවිධාන පුහුණු වන්නන්ට හෝ ආධුනිකයන්ට අදාල නොවූවත් සේවක වන්දි පනතේ විධිවිධාන අනුව සේවා කාලය තුල දී සේවය නිසා සිදුවන අනතුරුවලට වන්දි ලබා ගැනීමේ හිමිකම පුහුණුවන්නන්ට සහ ආධුනිකයන්ට ඇත.

එසේම අර්ථ සාධක අරමුදලට දායකවීමේ හිමිකම ද ඇත.

සාර්ථක පුහුණුවක් අවසානයේ දී සේවයට බදවා ගනු ලැබිය යුතුය. නමුත් පුහුණු කාලය තුල මනා පුහුණුවක් ප්‍රගුණ කර නොගැනීම යන හේතුව මත සේවයට බදවා නොගැනීමේ බලය සේවා යෝජකයාට ඇත.