සාප්පු සහ කාර්යාල සේවකයන් සළසා ඇති අයිතිවාසිකම් මොනවාද?

සාප්පු සහ කාර්යාල සේවකයන් සළසා ඇති අයිතිවාසිකම් මොනවාද?

මෙයට අදාල වන්නේ සාප්පු සහ කාර්යාල සේවක පනතයි.

සාප්පුවක් යනු කුමක්ද? සාප්පුවක් යනු සිල්ලර හෝ තොග වෙළදාම කරගෙන යනු ලබන ස්ථානයක්, හෝටල, භෝජන ශාලා, ආහාර පාන වර්ග විකුණන ස්ථාන, බාබර සාප්පු හෙවත් සැලොන්, ඡායාරූප ශාලා, ලොන්ඩ්‍රි ඇතුළු වෙළද ව්‍යාපාර කරගෙන යනු ලබන ස්ථානයි.

කාර්යාලයක් යනු කුමක්ද? කාර්යාලයක් යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ ලේඛණ අනුසාරයෙන් ව්‍යාපාර කටයුතු පවත්වාගෙන යනු ලබන ස්ථානයි. කොටස් හා ව්‍යාපාර වස්තු (ස්කන්ධ) වෙළද ආයතන, බැංකු, රක්ෂණ, කර්මාන්ත ශාලාවක, වතුයායක හෝ ක්‍රීඩා සමාජයක හෝ වෘත්තීය සමිතියකට අයිති කාර්යාල ද නීතිඥවරයකුගේ කාර්යාල ද වෛද්‍යවරයකුගේ කාර්යාල, පුවත්පත් ආයතන, පාසල් කාර්යාල මෙයට ඇතුලත් වේ.

සාප්පු සහ කාර්යාල සේවකයන්ගේ හිමිකම්:

 1. සියළුව සාප්පු සහ කාර්යාල සේවකයන්ට සේවාදායක විසින් පත්වීමේ ලිපි ලබා දිය යුතුය.
 2. සේවකයකුගේ සේවා කාලය විවේක කාලය හැර පැය අටකට නොවැඩි විය යුතු අතර සතියකට පැය 45 නොඉක්මවිය යුතුය. (මෙම නියමය විධායක හෝ පරිපාලන ශ්‍රේණි නිලධාරින්ට අදාල නොවේ)
 3. නියමිත පැය ගණනට වඩා කරනු ලබන සේවයට අතිකාල දීමනා ගෙවිය යුතුය. අතිකාල සේවා වූවද සතියකට පැය 12 කට වැඩි නොවිය යුතුය.
 4. කාර්යාලය හෝ සාප්පුව විවෘත කිරීමේ සහ වැසීමේ වේලාව නිශ්චිත විය යුතුය.
 5. වෙළද නිවාඩු දින, ඉරු දින, පොහොය දින අනිවාර්යයෙන්ම නිවාඩු දින විය යුතු අතර ඒ හැර අනියම් නිවාඩු දින 7 ක් ද වාර්ෂික නිවාඩු දින 14 ක් ද ලබා දිය යුතුය.
 6. සම්පූර්ණ වර්ෂයක් සේවය නොකළ අයට වාර්ෂික නිවාඩු පහත සදහන් ආකාරයට හිමි විය යුතුය:

(අ) ජනවාරි 01 දින සිට අප්‍රෙල් 01 දක්වා කාලයේ දී සේවයට බැදුන අයට දින 14 ක් ද, (ආ) අප්‍රෙල් 01 දින සිට ජුනි 30 දක්වා කාලයේ දී සේවයට බැදුන අයට දින 10 ක් ද (ඇ) ජුලි 01 දින සිට සැප්තැම්බර් 30 දක්වා කාලයේ දී සේවයට බැදුන අයට දින 7 ක් ද (ඈ) ඔක්තෝබර් 01 දින සිට දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා පමණක් සේවය කළ අයට දින 04 ක් ද වශයෙනි.

 1. සියළුම සාප්පු සහ කාර්යාල සේවකයන්ට සතියකට දින එකහමාරක නිවාඩුවක් හිමිය.
 2. සවස 6.00 සිට උදේ 6.00 දක්වා කාන්තාවන් සේවයේ යෙදවීම තහනම් ය. (එහෙත් වයස අවුරුදු 18 වැඩි කාන්තාවන් සවස 6.00 සිට 10.00 දක්වා ආපන ශාලා වල ද තානායම් වල ද සේවයේ යෙදවිය හැකිය. එසේම එවැනි ආයතන වල දුරකථන ක්‍රියාකරවන්නියන්, පිළිගැනීමේ සේවිකාවන් රාත්‍රි 10.00 න් පසුව ද සේවයේ යෙදවිය හැකිය.)
 3. වෙළද සේවකයන්ට හිමි රජයේ නිවාඩු දිනයක් පොහොය දිනයක යෙදුනහොත් හෝ සති අන්ති නිවාඩු දිනයක යෙදුනහොත් ඒ දිනය වෙනුවට අතිරේක නිවාඩු දිනයක් ලබා ගැනීමට සේවකයන්ට හිමිකම ඇත.
 4. වයස අවුරුදු 14 ට අඩු ළමයින් සාප්පුවල සහ කාර්යාලවල සේවයේ යෙදවීම නීති විරෝධී ය.
 5. අවුරුදු 14 – 18 අතර පිරිමි ළමුන් සහ වැඩිහිටි කාන්තාවන් ප.ව. 6.00 න් පසුව  සේවයේ යෙදවීම තහනම් නමුත් හෝටල් සහ භෝජනාගාර වල රාත්‍රී 10.00 දක්වා සේවයේ යෙදවිය හැකිය.
 6. සෑම සේවා යෝජකයකුව සේවකයන් සදහා අවශ්‍ය සෝදන ස්ථාන, වැසිකිළි ආදී අත්‍යාවශ්‍ය මූලික පහසුකම් සැපයිය යුතුය. ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපක්ෂයම සේවය කරන ස්ථානවල එම පහසුකම් වෙන වෙනම සකස් කළ යුතුය.
 7. සේවා ස්ථානයට සාධාරණ වූ දුරකින් සෞඛ්‍ය පහසුකම් පවතී නම් හැර සේවා ස්ථානය තුල සෞඛ්‍ය පහසුකම් සළසා දීමට සේවා යෝජකයා කටයුතු කළ  යුතුය.
 8. සේවිකාවක විසින් තමාට දරු ප්‍රසූතියක් විය හැකි යැයි අපේක්ෂා කරනු ලබන දිනයට දින 14 කට ප්‍රථමව ඒ බව සේවා යෝජකයා වෙත දැනුම් දිය යුතුය. එම දැනුම්දුන් දිනයේ සිට ප්‍රසූතියට පෙර දින 14 ක කාල සීමාවක් සදහා ප්‍රසූති නිවාඩු ලබා ගැනීමට ඇයට හිමිකම ඇත.
 9. සේවකයන්ගේ වේතන හෙවත් වැටුප් ගෙවීමේ දී සේවා යෝජකයා විසින් අනවසර කිසිවක් අඩු නොකළ යුතුය. අඩු කළ යුතු සියළු අඩු කිරීම් වල එකතුව සේවකයාගේ වැටුපින් සියයට 60 නොඉක්මවිය යුතුය.