කාන්තාවන් රාත්‍රි කාලයේ සේවයේ යෙදවිය හැකිද?

කාන්තාවන් රාත්‍රි කාලයේ සේවයේ යෙදවිය හැකිද?

කාන්තාවන් මෙන්ම වයස අවුරුදු 18 ට අඩු ළමුන් පීඩාකාරී ලෙස සේවයේ යෙදවීම වැළැක්වීම සදහා නීතියක් සම්පාදනය කරන ලද්දේ 1956 අංක 47 දරන පනතින් ය. එම නීතිය වරින් වර සංශෝධනය කරනු ලැබ ඇත.

වර්තමානයේ බලපවත්නා නීතිය අනුව යම් කර්මාන්තයක මුළු රාත්‍රියක් පුරා කාන්තාවන් සේවයේ යෙදවිය හැක්කේ පහත සදහන් අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කළ හොත් පමණි:

  1. බල කිරීමකින් තොරව රාත්‍රියේ සේවය කිරීමට කාන්තාවන්ගේ කැමැත්ත කල්තියා ලබා ගෙන තිබීම
  2. රාත්‍රී 10.00 න් පසුව කාන්තාවන් සේවයේ යොදවන සේවාදායකයන් ඒ සදහා කම්කරු කොමසාරිස්වරයාගේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා තිබීම
  3. පෙරවරු 6.00 සිට සවස 6.00 දක්වා සේවයේ යෙදුන කාන්තාවක් රාත්‍රී 10.00 න් පසුව සේවයේ නොයොදවන බවට සහතිකවීම
  4. රාත්‍රී සේවයේ යොදවන සෑම කාන්තාවකටම ඔවුන්ට හිමි වේතනය මෙන් එකහමාරකට නොඅඩු වේතනයක් රාත්‍රී සේවය සදහා ගෙවීම
  5. රාත්‍රී සේවය කරන කාන්තාවන්ගේ සුභසාධනය සදහා ඔවුන් භාරව සිටීමට පාලිකාවක් පත් කරනු ලැබීම
  6. රාත්‍රී සේවයේ යොදවන විට අවශ්‍යවන විවේකාගාර සහ අවශ්‍ය ආහාර පාන සැපයීම

එසේ වුවත් ඉහත සදහන් නියමයන් පහත සදහන් සේවාවන්හී නියුක්ත කාන්තාවන් සදහා බලපාන්නේ නැත:

  1. කළමනාකාරිත්වය හෝ කාර්මික ඥාණය පිළිබදව වගකිව යුතු තනතුරු දරන සේවිකාවන්
  2. බර වැඩ නොව සෞඛ්‍ය සේවා හෝ සුභ සාධක සේවාවන්හී නියුක්ත කාන්තාවන්
  3. පවුලේ සාමාජිකාවන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන කර්මාන්ත ශාලාවල නියුක්ත පවුලේ කාන්තාවන්