කම්කරු නීති

සේවක පාරිතෝෂික ගෙවීමේ නීතිය

සේවය අවසන් කරන සෑම සේවකයකුටම පාරිතෝෂිකයක් හිමිද? මේ පිළිබදව අදාල වන නීතිය වන්නේ 1983 අංක 12 දරන පාරිතෝෂික ගෙවීමේ පනතයි.

මෙම පනත අනුව පාරිතෝෂික සදහා හිමිකම ලබන්නේ සේවය අවසන් කරන දිනයට පෙරාතුව වර්ෂයක කාලය තුළ සේවකයන් 15 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සේවයේ යොදවා තිබූ ආයතන වල සිටි සේවකයන්ට ය.

එවැනි ආයතනයක මාසික වේතනයක් ලබන සෑම සේවකයකුටම ඔහු අවුරුදු 5 ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් සේවයේ යෙදී සිට ඇත්නම් එම සේවකයා සේවය කරන ලද එක් එක් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් මාස භාගයක වැටුප ගණනය කර පාරිතෝෂික වශයෙන් ගෙවිය යුතුය. මෙහිදී සළකා බලන්නේ සේවය කරන ලද අවසාන මාසයේ දී ලබා ගන්නා ලද වැටුපය. එම මාසයේ ලබා ගන්නා ලද වැටුපින් අර්ධයක් වන අගය ඔහු විසින් සේවය කරන ලද වර්ෂ ගණනින් වැඩි කිරීමෙන් ඔහුට/ ඇයට හිමිවන පාරිතෝෂිකය ගණනය කරනු ඇත.

එසේම මාසික වේතනයක් නොලැබූ සෑම සේවකයකුටම වැඩ කරන ලද සෑම වර්ෂයක් සදහාම දින 14 ක වැටුප අවසන්වරට ලැබූ වැටුප අනුව ගණනය කරනු ලැබේ.

සේවය අවසන් වූයේ සේවකයාගේ මරණය, සේවකයා විශ්‍රාම ගැනීම හෝ වෙනත් කාරණයක් නිසා වුව ද එම අයිතිය ලැබිය යුතුය.

සේවකයාගේ මරණය නිසා සේවය අවසන් වූයේ නම් මරණය සිදු වී දින 30 ක කාලයක් ඇතුලත මරණකරුගේ උරුමක්කාරයන්ට පාරිතෝෂිකය හිමි විය යුතුය.

පහත දැක්වෙන සේවකයන්ට පාරිතෝෂික හිමි නොවේ:

  1. ගෘහ සේවකයන් සහ පෞද්ගලික රියදුරන්
  2. ඉන්දියානු කම්කරුවන් හා සාමූහික ගිවිසුම් මත වැඩි වාසිදායක පාරිතෝෂික දීමනා හිමිකම් ඇති සේවකයන්
  3. සේවකයන් විසින් විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදලකට දායක නොවී විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම් ලබන සේවකයන්

යම් සේවකයකු සේවා කාලය තුලදී වංචනික ක්‍රියා කිරීම නිසා හෝ, සේවා යෝජකයාට අයත් දේපලවලට හානි කිරීම නිසා හෝ සේවයෙන් ඉවත් කරනු ලැබුයේ නම්, එහිදී සේවා යෝජකයාට දැරීමට සිදු වූ හානි ප්‍රමාණය පාරිතෝෂික දීමනාවෙන් අඩු කර ගැනීමට සේවා යෝජකයාට අයිතියක් ඇත.

යම් හේතුවකින් සේවා යෝජකයා තම සේවා ස්ථානය විකුණා දැමුවහොත් සේවා ස්ථානයට මිලට ගත් අලුත් අයිතිකරු එම සේවකයන් රදවා ගන්නේ නම් නව අයිතිකරු විසින් පාරිතෝෂික ගෙවීමට බැදෙයි.

පාරිතෝෂික ගෙවීමේ පනතට අයත් නොවන සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් පාරිතෝෂිකයක් ගෙවීම පිළිබදව කම්කරු විනිශ්චය සභාවෙන් ඉල්ලීමක් කළහොත් ඒ පිළිබදව සළකා බලනු ඇත.

සේවා යෝජකයන් පාරිතෝෂික මුදල් ගෙවීම පැහැර හරියහොත් කම්කරු කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ කාරණය අදාල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වාර්තා කළ විට මහේස්ත්‍රාත් නියෝගයකින් පාරිතෝෂික මුදල් ද දඩ මුදලක් සේ කොමසාරිස්වරයා වෙත තැන්තපත් කිරීමට නියෝග කෙරෙනු ඇත. එම නියමය පැහැර හරින සේවා යෝජකයන් බන්ධනාගාර ගත කරනු ලැබිය හැකිය.

Image
women & child abuse law

ගෘහ ප්‍රචන්ඩත්වය යන්න පවුල් ඒකක තුළ සිදුවන ප්‍රචන්ඩකාරී හැසිර

women & child abuse law

මෙය ළමයින්ගෙන් අයුතු ලිංගික ප්‍රයෝජන ගැනීමේ වරද යනුවෙන් අපගේ අ

women & child abuse law

බරපතල ලිංගික අපයෝජනය යන්න අපගේ අපරාධ නීතිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය ය

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමට ස්ත්‍රීය කැමැත්ත දුන්නා ය යන්න දූෂණ චෝදනාලත් බ

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් ලෙස අර්ථ දැක් වූ විට එය අපරාධ වරදක් වේ. 

Human Rights

පෙම්වතුන් තානායම් කාමර හෝ හෝටල් කාමර වෙත ගොස් රිසි සේ පෙම්සුව විදීමට පෙළඹ

අපගේ වෘත්තීමය සේවාවන්

ඉඩම් නිරවුල්භාවය පරික්ෂා කිරීම

Elawyer.lk © 2019 Designed By Vishmitha.com

Search