විශේෂ පුවත්: මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ ව්‍යාජ නිලධාරීන්

විශේෂ පුවත්: මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ ව්‍යාජ නිලධාරීන්

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කකාමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් ලෙස පොලිසිය හමුවේ ව්‍යාජ ලෙස පෙනී සිටිමින් යම් අකටයුතුකම් සිදු කරන කණ්ඩායමක් පිළිබදව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ අවධානය යොමුව ඇත. ඔවුන් රාජය ලාංඡන සහිත හැඳුනුම්පත් පැළද සිට ඇත. අතීතයේ ද මෙවන් සිද්ධීන් පැවති නිසා මෙම සිදුවීම පිළිබඳව ද ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් ‌කොමිෂන් සභාව වඩාත් සැළකිලිමත් වේ. යම් නිලධාරිකයකුට හෝ මහජනතාවට යම් පුද්ගලකයකු ජාතික මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව සත්‍ය ලෙස නියෝජනය කරන්නේදැයි යන්න පිළිබඳව සාධාරණ සැකයක් මතු වන්නේ, ඒ පිළිබඳව 1996 යන ක්ෂණික දුරකතන අංකය මගින් විමසා තහවුරු කර ගත හැකි බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දන්වා සිටියි.