සමුපාකාර නිතී

සමූපකාර විෂය පලාත් සභාවන්ට විමධ්‍යගත කරනු ලැබ ඇති විෂයකි. එක් එක් පලාත්වලට අදාල සමුපකාර සමිති එම පලාත් සභාව යටතේ පවත්නා සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සහ සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාවේ නියාමනය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

සමූපකාර සමිතියක විනය පාලන බලධාරියා වන්නේ එම සමිතියේ කාරක සභාවයි. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් වූ මාර්ගෝපදේශ සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව විසින් සම්පාදනය කර ඇත. සමූපකාර සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් වන විනයානුකූල ක්‍රියා පටිපාටිය පහත දක්වමු:

සමූපකාර සමිති සදහා සේවකයන් බදවා ගැනීමේ කාර්ය පටිපාටිය විධිමත් කිරීම සදහා ද, එමගින් ආයතනික පරිපාලනය වඩාත් විධිමත් සහ කාර්යක්ෂම කිරීම සදහා ද වන ක්‍රියා මාර්ග ගනු ලැබූයේ 1972 සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභා පනත මගිනි.

සමූපකාර සේවකයකුට එරෙහිව පවත්වන ලද විනය පරික්ෂණයකින් දඩුවම් ලැබු සේවකයකුට එම විනය නියෝගයට එරෙහිව අභියාචනා කළ හැකිය.

සමූපකාර සේවකයන්ට අදාල සාමාන්‍ය නිවාඩු සම්බන්ධයෙන් සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති සමුපකාර සේවක කාර්ය විධිවිධාන සංග්‍රහයේ දක්වා ඇත.

සමූපකාර සේවකයන්ට අදාල සාමාන්‍ය නිවාඩු සම්බන්ධයෙන් සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව විසින් ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇති සමුපකාර සේවක කාර්ය විධිවිධාන සංග‍්‍රහයේ දක්වා ඇත.

Image
women & child abuse law

ගෘහ ප්‍රචන්ඩත්වය යන්න පවුල් ඒකක තුළ සිදුවන ප්‍රචන්ඩකාරී හැසිර

women & child abuse law

මෙය ළමයින්ගෙන් අයුතු ලිංගික ප්‍රයෝජන ගැනීමේ වරද යනුවෙන් අපගේ අ

women & child abuse law

බරපතල ලිංගික අපයෝජනය යන්න අපගේ අපරාධ නීතිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය ය

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමට ස්ත්‍රීය කැමැත්ත දුන්නා ය යන්න දූෂණ චෝදනාලත් බ

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් ලෙස අර්ථ දැක් වූ විට එය අපරාධ වරදක් වේ. 

Human Rights

පෙම්වතුන් තානායම් කාමර හෝ හෝටල් කාමර වෙත ගොස් රිසි සේ පෙම්සුව විදීමට පෙළඹ

අපගේ වෘත්තීමය සේවාවන්

ඉඩම් නිරවුල්භාවය පරික්ෂා කිරීම

Elawyer.lk © 2019 Designed By Vishmitha.com

Search