සමූපකාර සේවකයන්ට හිමි සාමාන්‍ය නිවාඩු

සමූපකාර සේවකයන්ට හිමි සාමාන්‍ය නිවාඩු

සමූපකාර සේවකයන්ට අදාල සාමාන්‍ය නිවාඩු සම්බන්ධයෙන් සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව විසින් ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇති සමුපකාර සේවක කාර්ය විධිවිධාන සංග‍්‍රහයේ දක්වා ඇත.

ඒ අනුව අංක 169/8 හා 1981.12.01 දිනැති කොමිෂන් සභා රෙගුලාසි මාලාවේ 67 වගන්තියට අනුව සමූපකාර සේවකයන් පහත සදහන් පරිදී නිවාඩු වලට හිමිකම් ලබනු ඇත.

1. සමූපකාර සේවකයන්ට වාර්ෂිකව අනියම් නිවාඩු දින 7 ක් දල විවේක නිවාඩු දින 14 ක් ද හිමි වේ. 

2. මීට අමතරව ජාත්‍යන්තර සමූපකාර දිනය වශයෙන් ප‍්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන දිනයත්ල රජය විසින් ප‍්‍රසිද්ධියට පත් කරනු ලබන සියළුම වෙළද නිවාඩු දිනයනුත් ඔවුන්ට හිමි නිවාඩු දිනයන් ලෙස සැළකිය යුතුය.

3. සෑම සමූපකාර සේවකයකුගේ වැඩ කරන කාලය දිනකට කෑම ව්වේකය ද ඇතුළුව සතියකට පැය 45 ක් වන අතර ඊට යටත්ව සතියකට දින එකහමාරක අවම නිවාඩුවක් ද හිමිවිය යුතුය. (සමූපකාර සමිති වලට අවශ්‍ය පරිදී මෙම කාලය විවිධ ආකාරයෙන් තීරණය කර ඇති බව පෙනී යයිග එනම් සමහර සමූපකාර සමිති කාරක සභාවන් විසින් සිය කාර්ය මණ්ඩලය සමග එකගත්වයෙන් කාර්ය මණ්ඩලයේ වැඩ කරන පැය ගණන සතියේ දින 5 ක දී ආවරණය වන ආකාරයත් සමහර සමූපකාර සමිති සතියේ දින 5 ඃ කින් ආවරණය වන ආකාරයටත් විධිවිධාන සකසා ගෙන ඇති බව සැළකිය යුතුය)

4. සමූපකාර සේවකයකුට කිසියම් දිනක උද්ගත වූ නොවැළැක්විය හැකි කරුණක් හේතුකොට ගෙන සේවයට වාර්තා කිරීමට අපහසු වන්නේ නම්, එම සේවකයා විසින් අපමාදව තමාගේ ආසන්නතම ෙජ්‍යෂ්ඨ නිළධාරියාට හෝ සමිතියේ කළමනාකරුරැු සාමාන්‍යධිකාරිවරයාට හෝ දැන්විය යුතුය.

5. සෑම සමිතියකම නිවාඩු අනුමත කිරීමේ වගකීම සහිත බලධාරියකු සිටිය යුතු අතරල නිවාඩු අනුමත කිරීමේ බලධාරියා විසින් නිවාඩු අනුමත කිරීමේ දී සේවා කටයුතු වලට කිසියම් අන්දමේ බලපෑමක් ඇති නොවන පරිදී අවශ්‍ය විධිවිධාන යෙදීමට ද වගබලා ගත යුතුය.

6. යම් සේවකයකු විධිමත් පරිදී නිවාඩු අනුමත කරවා නොගෙනරැු ලබා නොගෙන සේවයට වාර්තා නොකර සිටින අවස්ථාවල දී එකී සේවකයා වැටුප් රහිත නිවාඩු ගියා සේ සළකා කටයුතු කළ යුතුය.

(යම් යම් සමූපකාර සමිති පාලකයන් විසින් මෙම විධිවිධාන නොතකා සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන බව පෙනී යන නමුත් ඉහත විධිවිධාන සේවකයන්ට හිමි අයිතිවාසිකම් සහ වරප්රකසාද වශයෙන් අනිවාර්යයෙන් හිමිවිය යුතු දේවල් සේ බොහෝ සේවකයන් නොදනීග නමුත් සේවකයන් විසින් තම අයිතිවාසිකම් සහ වරප‍්‍රසාද මොනවාදැයි හොදින් අවබෝධ කර ගෙන අයිතිවාසිකම් සහ වරප්ර්සාද රැක ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය)