සමූපකාර සේවකයන්ට හිමි අනියම් නිවාඩු, විවේක නිවාඩු සහ හිලව් නිවාඩු

සමූපකාර සේවකයන්ට හිමි අනියම් නිවාඩු, විවේක නිවාඩු සහ හිලව් නිවාඩු

සමූපකාර සේවකයන්ට අදාල සාමාන්‍ය නිවාඩු සම්බන්ධයෙන් සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති සමුපකාර සේවක කාර්ය විධිවිධාන සංග්‍රහයේ දක්වා ඇත.

අනියම් නිවාඩු

 1. සමූපකාර සේවකයකුට වසරකට හිමි අනියම් නිවාඩු දින 7 න් එක් වරකට දින 06 කට නොවැඩි වන පරිදී අනියම් නිවාඩු ලබා ගත හැකිය.
 2. අනියම් නිවාඩු ලබා දෙනු ලබන්නේ සේවකයාට මුහුණ පෑමට සිදුවන නොවැළැක්විය හැකි කිසියම් කරුණක් හේතු කොට ගෙන සේවයට වාර්තා කිරීමට නොහැකි අවස්ථාවක දී ය.
 3. සේවකයකුට හිමි අනියම් නිවාඩු දින 7 න් සේවකයා විසින් ලබා නොගෙන ඉතිරිවන අනියම් නිවාඩු සදහා දෛනික වැටුප් ගෙවිය යුතුය. (මෙසේ ඉතිරිවන අනියම් නිවාඩු මීලග වර්ෂයේ දී ගැනීමට හෝ හිලව් කිරීමට නොහැක)

විවේක නිවාඩු (වෛද්‍යමය)

 1. වාර්ෂික අනියම් නිවාඩු දින 7 ට අමතරව, සමූපකාර සේවකයකුට වාර්ෂිකව විවේක නිවාඩු දින 14 ක් හිමි වේ.
 2. අසනීපවීමේ හේතුව නිසා දින 02 කට වැඩි කාලයක් සේවයට පැමිණීමට නොහැකිවන අවස්ථාවල දී එකී අසනීපයට ප්‍රතිකාර කළ රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරියාගෙන් හෝ ලියා පදිංචි වෛද්‍ය නිලධාරියාගෙන් ලබාගත වෛද්‍ය සහතිකයක් ඉදිරිපත් කර මෙම නිවාඩු අනුමත කරගත යුතුය.
 3. යම් සේවකයකුගේ කිසියම් බරපතල අසනීපයක් හේතුකොට ගෙන දින 14 ඉක්මවා නිවාඩු අවශ්‍ය වන්නේ නම් එම කාලය සදහා ලගම සිටින රජයේ වෛද්‍යවරයා ලවා තමා පරික්ෂා කරවාගෙන දින 14 ඉක්මවා තවදුරටත් නිවාඩු ලබා ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් ඇති බව තහවුරු කෙරෙන වෛද්‍ය සහතිකයක් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වේ.
 4. තමාට නියමිත වාර්ෂික නිවාඩු ඉක්මවීමෙන් පසුව අනුගාමී පෙර වර්ෂ දෙකක ඉතිරිව ඇති විවේක නිවාඩු රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරියකුගේ වෛද්‍ය සහතිකය මත තහවුරු කරන ලද අවස්ථාවලට පමණක් සීමාවන සේ (නිවාඩු අනුමත කරවාගෙන) ලබා ගැනීමට පුළුවන.
 5. ඉහත දැක් වූ පරිදී වෛද්‍ය සහතික මත අනුමත කරන ලද නිවාඩු වැටුප් සහිත නිවාඩු සේ සැළකිය යුතුය.

හිලව් නිවාඩු

 1. අත්‍යාවශ්‍ය කරුණක් නිසා නිවාඩු දිනයක යම් සේවකයකු සේවයේ යෙදවීමට සිදුවුවහොත් ඔහුට ඒ දිනය වෙනුවෙන් දිනක නිවාඩුවක් ලබාගත හැකි අතර එවැනි නිවාඩු හිලව් නිවාඩු වශයෙන් සැළකිය යුතුය.
 2. සේවකයාගේ කැමැත්ත පරිදී මෙසේ නිවාඩු දිනක වැඩ කිරීම වෙනුවෙන් හිලව් නිවාඩුවක් හෝ දිනක වැටුප හෝ ලබා ගත හැකි වේ..
 3. කිසියම් සේවකයකුට මේ අන්දමින් හිමිවන හිලව් නිවාඩුව එකී නිවාඩු දිනයේ සිට අවුරුද්දක් ඇතුළත දී ලබා ගත යුතු අතර අවුරුද්දකින් පසුව හිලව් නිවාඩුව අහෝසි වේ.
 4. සේවකයාට තමාගේ අනියම් නිවාඩු සමග හෝ විවේක නිවාඩු සමග හෝ මෙම හිලව් නිවාඩු ලබාගත හැකි වුවද, මෙරටින් බැහැරව ගත කරන කිසිම ආකාරයක නිවාඩුවක් සමග මෙම හිලව් නිවාඩු ලබා ගත නොහැක.