සමූපකාර සේවකයෙකු විසින් විනය නියෝගයකට එරෙහිව අභියාචනා කිරීමේ පටිපාටිය

සමූපකාර සේවකයෙකු විසින් විනය නියෝගයකට එරෙහිව අභියාචනා කිරීමේ පටිපාටිය

සමූපකාර සේවකයකුට එරෙහිව පවත්වන ලද විනය පරික්ෂණයකින් දඩුවම් ලැබු සේවකයකුට එම විනය නියෝගයට එරෙහිව අභියාචනා කළ හැකිය.

ඒ සදහා අනුගමනය කළ හැකි ක්‍රියා මාර්ග දෙකක් ඇත:

(අ)  සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව වෙත අභියාචනා කිරීම

(ආ) කාර්මික ආරවුල් පනත යටතේ පිහිටුවා ඇති කම්කරු විනිශ්චය සභාවක් වෙත ඉල්ලීමක් යොමු කිරීම

ඉහත ක්‍රියා මාර්ග දෙකින් එකක් පමණක් අනුගමනය කළ යුතු බව ද තේරුම්ගත යුතුය. මෙම ක්‍රියා මාර්ග දෙකම ගැනීමේ හැකියාවක් නැත. එසේම විනය නියෝගයකට එරෙහිව එක් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමෙන් අනතුරුව එම ක්‍රියා මාර්ගයෙන් ඉවත් වී, එනම් එම අභියාචනය ඉල්ලා අස්කරගෙන, පසුව දෙවැනි ක්‍රියා මාර්ගයට අවතීරණ වීමේ හැකියාවක් ද නැත.

එම නිසා අභියාචනයක් කිරීමේ දී කුමණ ක්‍රියා මාර්ගය ගන්නේ ද යන්න කල් ඇතිවම තීරණය කර ගත යුතුය.ත

කොමිෂන් සභාව වෙත අභියාචනා කිරීම
විනය නියෝගයකින් අතෘප්තියට පත් සේවකයකුට එම නියෝගයට එරෙහිව කොමිෂන් සභාව වෙත අභියාචනා කළ හැකිය. මීට අදාල පොදු විධිවිධාන පහත පරිදී වේ:

  1. එම අභියාචනය විනය නියෝගය නිකුත් කළ දිනයේ සිට දින 60 ක කාලයක් ඇතුලත විය යුතුය.
  2. එම අභියාචනය අදාල සේවකයා විසින් මෙන්ම සේවකයා වෙනුවෙන් ඔහු හෝ ඇය සාමාජිකත්වය දරණ වෘත්තීය සමිතියක සභාපති හෝ ලේකම් විසින් ද ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
  3. අභියාචනයේ පිටපතක් සඹිතියේ සභාපති වෙතද ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.
  4. අභියාචන විභාගයේ දී පුද්ගලිකව හෝ නියෝජිතයකු මගින කරුණු දැක්වීමට සේවකයාට අයිතිය ඇත.
  5. කොමිෂන් සභාව විසින් අභියාචනා පරික්ෂණ නිලධාරියෙකු මේ සදහා පත් කරනු ඇත.
  6. පරික්ෂණ නිලධාරී විසින් හෝ නිලධාරි මඩුල්ලක් විසින් අභියාචනය සළකා බලා තීන්දුවක් ලබා දෙනු ඇත.

එසේම කොමිෂන් සභාව දෙනු ලැබු තීරණයකට එරෙහිව දෙවැනි අභියාචනයක් කිරීමේ සීමිත අවස්ථාවක් ද අතෘප්තියට පත් සේවකයා වෙත ඇත. එනම්, සේවකයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පලමු අභියාචනයෙහි බැලූ බැල්මට පෙනී යන අන්දමට තීරණය කෙරෙහි බලපෑමට ඉඩ තිබුණ අලුත් සහ අදාළ කරුණු ඇති බවත් එම කරුණු ඊට කලින් හෙළිදරව් නොවීමට ප්‍රමාණව්ත හේතුවක් තිබූ බවටත් කොමිෂන් සභාව සෑහීමට පත් වුවහොත් අභියාචන තීන්දුව දුන් දින සිට දින 60 ක කාලයක් ඇතුලත දෙවැනි අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළහැකිය. (නමුත් මෙම පත්‍රපාදනය සමහර පළාත් සමූපකාර කොමිෂන් සභා ප්‍රඥප්තීන් තුල නැති බව ද සැළකිය යුතුය)

කෙසේ වුවත් කොමිෂන් සභාවක අභියාචනා තීන්දුවකට එරෙහිව දෙවැනි අභියාචනයක් කිරීමේ අයිතියක් සමිතියකට නැති බව ද සැළකිය යුතුය. කොමිෂන් සභාවේ අභියාචනා වරප්‍රසාදය ඇත්තේ සේවකයන්ට මිස සමිතියට නොවේ.

කම්කරු විනිශ්චය සභාවක් වෙත ඉල්ලීමක් යොමු කිරීම
කම්කරු විනිශ්චය සභාවක් වෙත කරනු ලැබූ ඉල්ලීමක දී සමුපකාර සමිතියක් විසින් එහි සේවකයාට විරුද්ධව පැවැත්වූ  විනය පරික්ෂණ වාර්තාව අදාල කර ගනු ලබන්නේ නැත. එහිදී මුල පටන්ම නැවත සාක්ෂි විමසීමක් සිදු කෙරේ.

කොමිෂන් සභාවේ තීරණයකට එරෙහිව අභියාචනා කිරීමට අවසර ඇත්තේ සීමිත කොන්දේසි යටතේ නමුත් නමුත් කම්කරු විනිශ්චය සභාවක තීරණයට එරෙහිව ඉහල අධිකරණයට අභියාචනා කළ හැකිය.