සමූපකාර සමිතියක තනතුරකට පත්වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරා නැති අයෙකු විසින් පත්වීමක් දැරීම නීති විරෝධී වේ

සමූපකාර සමිතියක තනතුරකට පත්වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරා නැති අයෙකු විසින් පත්වීමක් දැරීම නීති විරෝධී වේ

සමූපකාර සමිති සදහා සේවකයන් බදවා ගැනීමේ කාර්ය පටිපාටිය විධිමත් කිරීම සදහා ද, එමගින් ආයතනික පරිපාලනය වඩාත් විධිමත් සහ කාර්යක්ෂම කිරීම සදහා ද වන ක්‍රියා මාර්ග ගනු ලැබූයේ 1972 සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභා පනත මගිනි.

ඒ අනුව යම් තනතුරකට බදවා ගැනීමේ දී තිබිය යුතු සුදුසුකම්, වයස් සීමා, කොමිෂන් සභාව විසින් නියම කරනු ලබන අතර බදවා ගැනීම් ඊට අනුකූල විය යුතුය. සෑම සමූපකාර සමිතියක් සදහා ම පැවතිය යුතු තනතුරු මාලාව හෙවත් පිරිස් බලය පිළිබදව අවසාන තීරණය හෙවත් අනුමැතිය ලබා දෙන්නේ සමුපකාර කොමසාරිස්වරයාය.

එම තනතුරු වලට අදාල සුදුසුකම්, වැටුප් පරිමාණයන් යනාදිය තීරණය කරනු ලබන්නේ සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාවය. කොමසාරිස්වරයාගේ තීරණය උල්ලංඝණය වන් අන්දමට කිසිවෙකුට ස්ථිර පත්වීමක් දීමට කිසිම සමිතියකට බලයක් නැත.

තනතුරකට පත් කළ යුතු වන්නේ කොමිෂන් සභාව විසින් නියම කරන ලද සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයෙක් පමණි.

මෙම රෙගුලාසි උල්ලංඝණය වන පරිදී බදවා ගනු ලැබ ඇති ඕනෑම පුද්ගලයකුගේසේවය අවසන් කරන ලෙස එවැනි සමිතියකට නියෝග කිරීමට කොමිෂන් සභාවට බලය තිබේ.

එවැනි නියෝගයක් කළ දින සිට සති දෙකක කාලයක් ඇතුලත එවැනි පත්වීමක් ලැබූ තැනැත්තෙකුගේ සේවය අවසන් කිරීමට සමිතියක් අපොහොසත් වී ඇති අවස්ථාවක එම කාල සීමාව ඉකුත් වූ දින සිට එකී පුද්ගලයා එම සමිතියේ සේවකයකු වීම අහෝසි විය යුතුය.

කොමිෂන් සභාවේ නියමයකට පටහැනි ලෙස යම් සමිතියක් හෝ සේවකයකු ක්‍රියා කර ඇත්නම් එය ප්‍රඥප්තිය යටතේ වරදක් වන්නේය.

එවැනි වැරදි සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ නඩු පැවැරිය හැකි වේ.

එසේම සමූපකාර සේවක ආයතන සංග්‍රහයේ 3 වැනි පරිශිෂ්ටයේ දක්වා ඇති ආකාරයට යම් තනතුරකට පත් කිරීමේ දී උපයෝගී කොටගත යුතු වන පත්වීමේ ලිපියෙහි සේවකයා විසින් ඔහුගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, වෘත්තීය සුදුසුකම් හා සේවා පලපුරුද්ද පිළිබදව ලබා දී ඇති තොරතුරු අසත්‍ය හෝ වැරදි බව අනාවරණය වුවහොත් එසේ අනාවරණය වූ ඕනෑම අවස්ථාවක සේවය අවසන් කරන බවට කොන්දේසියක් අන්තර්ගත ය.

එම නිසා යම් සමූපකාර සේවකයකු සුදුසුකම් නොමැතිව තනතුරක් දරන බව හෙළිදරව් වන ඕනෑම අවස්ථාවක ඒ සේවකයාගේ සේවය අහිමි කෙට අවසන් කිරීමට හැකි වන්නේය.

(ඉහත නීතිමය තත්වය පැහැදිලි කර දැක්වීම වැදගත් යැයි අප කල්පනා කලේ වර්තමානයේ සමහර සමූපකාර සමිතිවල - විශේෂයෙන්ම ණය දෙන සණස සමිති වැනි සමූපකාර සමිතිවල -සේවකයන් වශයෙන් ප්‍රමාණවත් දැනුමත් හෝ පළපුරුද්දක් නොමැති තැනැත්තන් බපදවා ගැනීම ද, කාරක සභිකයන්ගේ ඥාතී හිතවතුන්ට විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වා එවැනි අය පත් කර ගැනීම ද, උසස් තනතුරුවලට බදවා ගැනීමේ දී ඉහළ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් හා පලපුරුද්ද වෙනුමට සමිතයේම සේවයයේ නියුතු කාරක සභිකයන්ගේ හිතවත්කමට අදක්ෂයින්ම තෝරා ගැනීමේ නැඹුරුතාවයක් පැවතීම දැකිය යැකි නිසාය. මෙම තත්වය යහපත් සමූපකාරික සංවිධාන සංවර්ධනයට බාධාවකි. එම නිසා සමූපකාර සංවිධාන ක්‍රමය ගැන උනන්දුවක් දක්වන සේවකයෝ මෙන්ම සාමාජිකයෝ ද සමූපකාර සමිතියක පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලයට ඇති සුදුසුකම් ගැන අවධානයෙන් සිටීම සමිතියේ අනාගත පැවැත්මට මෙන්ම සාමාජිකත්වයේ වරප්‍රසාද සහ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාකර ගැනිම වෙනුවෙන් ද ඉතා වැදගත් ය.)