සමූපකාර නීතී (Cooperatives Law)

සමූපකාර සේවකයෝ:

සමූපකාර සේවකයෝ:

සමූපකාර විෂය පලාත් සභාවන්ට විමධ්‍යගත කරනු ලැබ ඇති විෂයකි. එක් එක් පලාත්වලට අදාල සමුපකාර සමිති එම පලාත් සභාව යටතේ පවත්නා සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සහ සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාවේ නියාමනය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

සමූපකාර සේවකයන් පිළිබද විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීම

සමූපකාර සමිතියක විනය පාලන බලධාරියා වන්නේ එම සමිතියේ කාරක සභාවයි. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් වූ මාර්ගෝපදේශ සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව විසින් සම්පාදනය කර ඇත. සමූපකාර සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් වන විනයානුකූල ක්‍රියා පටිපාටිය පහත දක්වමු:

සමූපකාර සේවකයන් පිළිබද විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීම
සමූපකාර සමිතියක තනතුරකට පත්වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරා නැති අයෙකු විසින් පත්වීමක් දැරීම නීති විරෝධී වේ

සමූපකාර සමිතියක තනතුරකට පත්වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරා නැති අයෙකු විසින් පත්වීමක් දැරීම නීති විරෝධී වේ

සමූපකාර සමිති සදහා සේවකයන් බදවා ගැනීමේ කාර්ය පටිපාටිය විධිමත් කිරීම සදහා ද, එමගින් ආයතනික පරිපාලනය වඩාත් විධිමත් සහ කාර්යක්ෂම කිරීම සදහා ද වන ක්‍රියා මාර්ග ගනු ලැබූයේ 1972 සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභා පනත මගිනි.

සමූපකාර සේවකයෙකු විසින් විනය නියෝගයකට එරෙහිව අභියාචනා කිරීමේ පටිපාටිය

සමූපකාර සේවකයකුට එරෙහිව පවත්වන ලද විනය පරික්ෂණයකින් දඩුවම් ලැබු සේවකයකුට එම විනය නියෝගයට එරෙහිව අභියාචනා කළ හැකිය.

සමූපකාර සේවකයෙකු විසින් විනය නියෝගයකට එරෙහිව අභියාචනා කිරීමේ පටිපාටිය
සමූපකාර සේවකයන්ට හිමි අනියම් නිවාඩු, විවේක නිවාඩු සහ හිලව් නිවාඩු

සමූපකාර සේවකයන්ට හිමි අනියම් නිවාඩු, විවේක නිවාඩු සහ හිලව් නිවාඩු

සමූපකාර සේවකයන්ට අදාල සාමාන්‍ය නිවාඩු සම්බන්ධයෙන් සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති සමුපකාර සේවක කාර්ය විධිවිධාන සංග්‍රහයේ දක්වා ඇත.

සමූපකාර සේවකයන්ට හිමි සාමාන්‍ය නිවාඩු

සමූපකාර සේවකයන්ට අදාල සාමාන්‍ය නිවාඩු සම්බන්ධයෙන් සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව විසින් ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇති සමුපකාර සේවක කාර්ය විධිවිධාන සංග‍්‍රහයේ දක්වා ඇත.

සමූපකාර සේවකයන්ට හිමි සාමාන්‍ය නිවාඩු
Image
Educating and assisting individuals and communities, social groups about legal rights and processes for accessing legal and administrative remedies
info@elawyer.lk
© 2020 Elawyer.lk. All Rights Reserved. Designed by Vishmitha.com