පාරිභෝගික නීතී (Consumer Law)

කූට වෙළදුන්ට එරෙහිව නීතිය බලගන්වමු.

කූට වෙළදුන්ට එරෙහිව නීතිය බලගන්වමු.

කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තියක් සමගම ඊට මුහුණදීම සදහා ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව විසින් ගනු ලැබ ඇති දැඩි ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියා මාර්ග හේතුවෙන් රටවැසියාගේ එදිනෙදා ආහාර අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේ දැඩි අවහිරතා පැන නැගී ඇත. මෙම තත්වය තුළ සමහර වෙළදුන් බොරදියේ මාලු බාන්නා සේ ලද අවස්ථාවෙන් උපරිම ලාභ ලබා ගැනීම පිණිස කටයුතු කරන බවට ජන මාධ්‍ය වාර්තා වල දක්වා ඇත.

Image
Educating and assisting individuals and communities, social groups about legal rights and processes for accessing legal and administrative remedies
info@elawyer.lk
© 2020 Elawyer.lk. All Rights Reserved. Designed by Vishmitha.com