ජනාධිපතිවරයාට වරදකරුවකුට සමාව දිය හැකිද?

ජනාධිපතිවරයාට වරදකරුවකුට සමාව දිය හැකිද?

කවර වූ හෝ වරදක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණයක දී වරදකරුවකු කරන ලද වරදකරුවකුට සමාව දීමේ බලයක් ජනාධිපතිවරයාට ඇත. එහෙත් එම සමාවදීමේ දී (අ) සම්පූර්ණ සමාවක් දීමට හෝ (ආ) කොන්දේසි සහිත සමාවක් දීමට හෝ (ඇ) නියම කරන ලද දඩුවමක් ක්‍රියාත්මක කිරීම යම් කාල සීමාවක් දක්වා කල්තැබීමට හෝ (ඈ) නියම කරන ලද දඩුවම ලිහිල් කිරීමට හෝ (ඉ) නියම කරන ලද දඩුවමක් මුළුමනින්ම නිෂ්ප්‍රභා කිරීමට හෝ ඉන් කොටසක් අඩු කිරීමට හෝ (ඊ) යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් රජයට අයවිය යුතු යම් දඩයක් මුළුමනින්ම නිෂ්ප්‍රභා කිරීමට හෝ ඉන් කොටසක් අඩු කිරීමට හෝ (උ) වස්තුවක් රාජසන්තක කිරීමට නියම කරන ලද අවස්ථාවක නම් එසේ රාජසන්තක විය යුතු වස්තුවෙන් කොටසක් පමණක් රජයට ගැනීම හෝ ඒ වස්තුව මුළුමනින් රජයට ගැනීම අත්හිටුවීමට හෝ බලය ඇත.

මරණ දඩුවම නියම වූ තැනැත්තෙකුට සමාවදීම
යම් වරදකරුවකුට අධිකරණයකින් මරණ දඩුවම නියම කර ඇති විටක ජනාධිපතිවරයා විසින් ඒ නඩුව විභාග කළ විනිසුරුවරයා හෝ විනිසුරුවරුන්ගෙන් වාර්තාවක් ලබාගත යුතුය. එම වාර්තාව ජනාධිපතිවරයා වෙත ලැබුණු විට ඒ පිළිබදව නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ලබා ගැනීමට ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කළ යුතු අතර එම උපදෙස් සමග එම වාර්තාව අධිකරණ අමාත්‍යවරයා වෙත යැවිය යුත්තේය.

ඉන් පසුව අමාත්‍යවරයා විසින් ද සිය නිර්දේශ සමග වාර්තාවක් ජනාධිපතිවරයා වෙත එවිය යුතුය.

ඒ අනුව මරණ දඩුවම නියමව ඇති අයෙකුට සමාව ලැබීමට නම් ඉහත කී ක්‍රියාවලිය අනුව කටයුතු කර තීරණය ලබා දීමට ජනාධිපතිවරයාට සිදු වනු ඇත.

උපුටාගැනීම - ජනාධිපතිවරණය සහ ජනාධිපති බලය