රාජ්‍ය ආරක්ෂාව පිළිබදව ජනාධිපතිවරයාට ඇති බලය කුමක්ද?

රාජ්‍ය ආරක්ෂාව පිළිබදව ජනාධිපතිවරයාට ඇති බලය කුමක්ද?

19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පෙර මෙන්ම එම සංශෝධනය යටතේ ද රටේ ආරක්ෂාව ඇතුළුව ජනතාවගේ විධායක බලය ජනතාව විසින් තෝරාපත් කර ගනු ලබන ජන රජයේ ජනාධිපතිවරයා විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේය යනුවෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දක්වා ඇත. එසේ නමුත් 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය බලාත්මක වන අවස්ථාවේ ධුරය දරමින් සිටි ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය අවසන් වී පවත්වන නව ජනාධිපතිවරණයකදී තෝරා පත් කර ගනු ලබන ජනධිපතිවරයාට ආරක්ෂක අමාත්‍ය ධුරය හෝ වෙනත් විෂයන් පිළිබදව හෝ බලතල හිමි නැත. 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේම දක්වා ඇති අන්තර් කාලීන විධිවිධාන මගින් ඇතැම් විෂයන් සහ කර්තව්‍යයන් සිදු කිරීමේ බලතල එම අවස්ථාවේ සිටි ජනාධිපතිවරයාට (මෛත්‍රීපාල සිරිසේන) පමණක් ලබා දී ඇත.

විශේෂයෙන්ම 19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 51 වැනි ව්‍යවස්ථාව සදහන් කරන්නේ 19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ආරම්භ වන දිනයේ දී ජනාධිපතිවරයා ලෙස ධුර දරණ තැනැත්තා එසේ ජනාධිපති ධුරය දරණ තාක්කල් රාජ්‍ය ආරක්ෂාව, මහවැලි සංවර්ධනය සහ පරිසරය යන විෂය සහ ඒවායේ කර්තව්‍යය තමන්ගේ භාරය වෙත පවරා ගැනීම ද, එකී කාර්යය සදහා ඔහු වෙත පවරා ගත යුතු අමාත්‍යාංශ තීරණය කරනු ලැබීම ද කළ හැකිය යනුවෙනි. මෙම අන්තර් කාලීන විධිවිධාන යටතේ තමා වෙත ලැබී ඇති බලය උපරිම වශයෙන් භාවිතා කරමින් 2019 සැප්තැම්බර් 08 වැනි දින නිකුත් කරන ලද අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා රූපවාහිනී සංස්ථාව තමා යටතේ පවතින රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ගනු ලැබීය. මෙම ක්‍රියාව ජනාධිපතිවරයා සිය විධායක බලය 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේම ප්‍රදර්ශනය කරන ලද අවස්ථාවකි. නමුත් මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය අවසාන වී නව ජනාධිපතිවරයකු තෝරාපත් කර ගනු ලැබීමෙන් පසුව ඉහත කී 19 වැනි ව්‍යවස්ථාවේ දක්වා ඇති අන්තර් කාලීන විධිවිධානය බලාත්මක නොවන හෙයින් 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ පත්වන ජනාධිපතිවරයකුට එසේ සිය අභිමතය පරිදී විෂයන් පවරා ගැනීමේ බලයක් නොලැබෙන්නේය.

(උපුටා ගැනීම: ජනාධිපතිවරණය සහ ජනාධිපති බලය. කර්තෘ: නීතිඥ නාමල් ධනංජය තිලකරත්න)