ළමා (Children)

ළමා අපයෝජනය - Child sexual abuse

ළමා අපයෝජනය - Child sexual abuse

මෙය ළමයින්ගෙන් අයුතු ලිංගික ප්‍රයෝජන ගැනීමේ වරද යනුවෙන් අපගේ අපරාධ නීතියේ දක්වා ඇත. මෙය ද අප රටේ දිනපතාම මෙන් කුමන හෝ ප්‍රදේශයකින් වාර්තා වන සුලභ ප්‍රවෘත්තියක් වී ඇත.

Image
Educating and assisting individuals and communities, social groups about legal rights and processes for accessing legal and administrative remedies
info@elawyer.lk
© 2020 Elawyer.lk. All Rights Reserved. Designed by Vishmitha.com