දැනට පවතින පුද්ගලික සමාගමක් අධිකරණය විසින් ගණන් බේරා වසා දැමිය හැකිද?

දැනට පවතින පුද්ගලික සමාගමක් අධිකරණය විසින් ගණන් බේරා වසා දැමිය හැකිද?

දැනට ක්‍රියාත්මක වන පුද්ගලික සමාගමක් වසා දැමීමට අවශ්‍ය නම් එය ගණන් බේරා වසා දැමීම කළ යුතුය. ගණන් බේරා වසා දැමීම පහත ඇති ක්‍රම 3 න් එක් ක්‍රමයකින් කළ හැකිය:

 1. ස්වෙච්ඡාවෙන්
 2. අධිකරණය විසින්
 3. අධිකරණයේ අධීක්ෂණයට යටත්ව

අධිකරණය විසින් ගණන් බේරා වසා දමන්නේ කෙසේද?

(අ)     අධිකරණය විසින් සමාගම ගණන් බේරා වසා දැමිය යුතු යැයි ඒ සමාගමේ විශේෂ යෝජනා සම්මතයක් කර ඇති අවස්ථාවක

(ආ)    සමාගම පිහිටුවා අවුරුද්දක කාලයක් ඇතුලත ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ නොකළහොත් හෝ ව්‍යාපාර කටයුතු අත්හිටුවා ඇති විටක

(ඇ)    සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරු කිසිවෙක් නැති විටක

(ඈ)    සමාගමට එහි ණය ගෙවීමට නොහැකි අවස්ථාවක

(ඉ)     සමාගම ගණන්බේරා වසා දැමීම සාධාරණ සහ යුක්ති සහගත බව අධිකරණයට පෙනී යන විටක 

ක්‍රියා මාර්ගය

 1. සමාගමක් ගණන් බේරා වසා දමන ලෙසට සමාගම විසින්ම ද, ණය හිමියකු හෝ ණය හිමියන් කණ්ඩායමක් විසින් ද, සමාගම සමග සම්බන්ධතාවයක් ඇති යම් අයෙකු හෝ කණ්ඩායමක් විසින් ද හෝ එම සියළු දෙනාම එක් ව හෝ අධිකරණය වෙත පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මෙම ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කළ හැකිය.
 2. සමාගම ගණන් බේරා ගණන් වසා දැමීම සදහා ඉදිරිපත් කර ඇති විටක එම පෙත්සම්කරුවන්ට වෙනත් ප්‍රතිකර්ම ඇති බවත් එසේ තිබිය දී ගණන් බේරා වසා දැමීමට ඉල්ලා සිටීම යුක්ති සහගත නොවන බවටත් අධිකරණයට පෙනී යන්නේ නම් සමාගම වසා දැමීමට ආඥාවක් නිකුත් නොකරනු ඇත.
 3. පෙත්සම්කරුවන්ට වෙනත් සහනයක් ලබා ගැනීමට ඉඩක් නැති විට සමාගම ගණන් බේරා වසා දැමීම සුදුසු බවට තීරණය කරනු ඇත.
 4. ගණන් බේරා වසා දැමීම සදහා සුදුසු ඈවරකරුවන් පත් කිරීමට අධිකරණය ආඥා කළ හැකිය.
 5. අධිකරණය විසින් සමාගමක් ගණන් බේරා වසා දැමීම, ඒ සදහා පෙත්සම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවස්ථාවේ සිටම ආරම්භ වූ ලෙස සැලකිය යුතුය.

ඉන් පසුව සමාගමක් ස්වෙච්ඡාවෙන් ගණන් බේරා වසා දැමීමට අදාල සියළු ක්‍රියා මාර්ග අනුගමනය කළ යුතුය.

එනම්:

 1. ගණන්බේරා වසා දැමීම ආරම්භ කළ දිනයේ සිටම ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යාම නතර කළ යුතුය.
 2. අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ බලතල සියල්ල හෝ යම් ප්‍රමාණයක් ද ඈවරකරුවන් වෙත ලබා දිය හැකි අතර එසේ බලතල ලබාදුන් ප්‍රමාණයට අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ බලතල අවසන් වේ.
 3. ගණන්බේරා වසා දැමීම ආරම්භ කර ඇති විටක ඒ සමාගමේ සම්පුර්ණ ව්‍යාපාරය හෝ එහි දේපල හෝ දේපලවලයම් කොටසක් වෙනත් සමාගමකට විකිණීමට හෝ පැවරීමට යෝනා වී ඇති විටක ඒ සමාගමේ කොටස් හිමියන් අතර බෙදාදීම සදහා එම විකිණීමේ ආදායම වශයෙන් එකී ගැනුම්කාර සමාගමේ කොටස්, මුදල්, ඔප්පු හේ වෙනත් සම්බන්ධතා ඈවරකරු විසින් භාර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.
 4. ගණන්බේරා වසා දැමීමට අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වේ නම් එක් එක් වර්ෂය අවසන් වී මාස 3 ක් ඇතුලත හෝ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් දෙනු ලබන වැඩිපුර කාලයක් ඇතුලත ඈවරකරු විසින් සමාගමේ මහාසභා රැස්වීමක් කැදවිය යුතුය. එහිදී ගත වූ වර්ෂයේ ගණු දෙනු පිළිබද වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 5. සමාගමේ කටයුතු ගණන් බේරා වසා දැමීමෙන් පසුව එම ගණන් බේරා වසා දැමීම සිදු කළ ආකාරය ද සමාගමේ දේපල පැබැහැර කළ ආකාරය ද දැක්වෙන විස්තරයක් ඈවරකු විසින් හැකි ඉක්මනින් සකස් කර ඒ පිළිබද පැහැදිලි කිරීම සදහා මහා සභා රැස්වීමක් කැදවිය යුතුය. එම රැස්වීමෙන් සතියක් ඇතුලත ඒ විස්තරයේ පිටපතක් රෙජිස්ට්‍රර්වරයා වෙත යැවිය යුතුය. රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් එම ලේඛණ ලියා පදිංචි කරනු ලැබූ දින සිට මාස තුනක කාලයක් ගත වූ විට සමාගම විසුරැවා හරින ලද සේ සැලකිය යුතුය.