ව්‍යාපාරික හා සංවිධාන නිතී

ඔබට අවශ්‍ය හවුල් ව්‍යාපාරයක් අරඹන්නද? හවුල් ව්‍යාපාර නීතිය කුමක්ද?

හවුල් ව්‍යාපාරයක් ඇති වන්නේ හවුල්කරුවන් අතර ඇති කර ගනු ලබන එකගතාවයෙනි. එය ප්‍රකාශිතව හෝ ව්‍යාංගයෙන් වුවත් තිබිය හැකිය. නමුත් වංචාවන් සිදු වීම වැළැක්වීම සදහා හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලිඛිතව තිබීම වැදගත්ය. අපගේ නීතිය අනුව රු. 1,000.00 හෝ ඊට වැඩි අරමුදල් ඇතිව ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්නේ නම් එය ලිඛිතව තිබිය යුතුය. එසේම එය ව්‍යාපාර නාම ලියා පදිංචි කිරීමේ ආඥා පනත අනුව නියමිත ගාස්තු ගෙවා ලියා පදිංචි කළ යුතුය.

හවුල් ව්‍යාපාරයක සාමාජික සංඛ්‍යාව දෙදෙනෙකුට නොඅඩු සහ විස්සකට නොවැඩි විය යුතුය.

හවුල් ව්‍යාපාරයක් ඇති වීමට අංග 3 ක් සම්පූර්ණ විය යුතුය. (1) එය ව්‍යාපාරයක් විය යුතුය (2) පොදු චේතනාවක් ඊට තිබිය යුතුය (3) ලාභ ඉපයීමේ පරමාර්ථය තිබිය යුතුය.

හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නට කල්පනා කරන හවුල්කරුවෝ මෙන්ම හවුල් ව්‍යාපාර කරගෙන යන හවුල්කරුවෝද විශේෂයෙන් කල්පනාවට ගත යුතු කාරණය නම් සෑම හවුල්කරුවකුම හවුල් ව්‍යාපාරයක නියෝජිතයකු වශයෙන් සළකන නිසා එක් හවුල්කරුවකුගේ ක්‍රියාවකින් අනික් සෑම හවුල්කරුවකුම බැදී සිටී යන්නය.

හවුල් ව්‍යාපාරයක හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුමක් තිබිය යුතුය. සැම හවුල්කරුවකුම එම ව්‍යාපාර ගිවිසුමට අත්සන් කළ යුතුය. එසේම දිව්රුම් ප්‍රකාශයකින් එම ගිවිසුමේ ඇති කරුණු සනාථ කළ යුතුය. හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුමක ඇතුළත් විය යුතු ප්‍රධාන කරුණු පහත දක්වමු:

 1. ව්‍යාපාරයේ නම, ස්වභාවය හා ව්‍යාපාරික ස්ථානය
 2. පටන් ගත් දිනය සහ පවතින කාලය
 3. ප්‍රාග්ධනය සැපයීම කරන අකාරය
 4. බැංකු ගිණුම් සහ චෙක්පත් අත්සන් කරන අයගේ නම්
 5. ලාභ/පාඩු බෙදී යන අන්දම
 6. කළමනාකරණය
 7. ගිණුම් තැබීම
 8. හවුල්කරුවකුගේ මරණයෙන් පසු ගත යුතු පියවර
 9. ගණන් බේරා වසා දැමීමක දී ගත යුතු පියවර
 10. බේරුම් කිරීමේ විධිවිධාන
 11. හවුල්කරුවන් ඉවත් කිරීමේ බලය සහ විධිවිධාන
 12. හවුල්කරුවන්ගේ හැසිරීම සහ බලතල පිළිබද නියමයන්

එසේම මෙම හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුම නොතාරිස් ලියවිල්ලක් විය යුතුය. හවුල් ව්‍යාපාරය ලියා පදිංචි කිරීම එම ව්‍යාපාරය ආරම්භ කර දින 14 ක් ගත වීමට පෙර සිදු කළ යුතු බවට ද නියමයක් ඇත.

එසේම හවුල් ව්‍යාපාරයක් විසුරුවා හැරීමේ දී ද හවුල් ව්‍යාපාරය විසුරුවා හැරීමේ ගිවිසුමක් හෙවත් ඔප්පුවක් සකස් කළ යුතු වේ.

Image
women & child abuse law

ගෘහ ප්‍රචන්ඩත්වය යන්න පවුල් ඒකක තුළ සිදුවන ප්‍රචන්ඩකාරී හැසිර

women & child abuse law

මෙය ළමයින්ගෙන් අයුතු ලිංගික ප්‍රයෝජන ගැනීමේ වරද යනුවෙන් අපගේ අ

women & child abuse law

බරපතල ලිංගික අපයෝජනය යන්න අපගේ අපරාධ නීතිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය ය

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමට ස්ත්‍රීය කැමැත්ත දුන්නා ය යන්න දූෂණ චෝදනාලත් බ

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් ලෙස අර්ථ දැක් වූ විට එය අපරාධ වරදක් වේ. 

Human Rights

පෙම්වතුන් තානායම් කාමර හෝ හෝටල් කාමර වෙත ගොස් රිසි සේ පෙම්සුව විදීමට පෙළඹ

අපගේ වෘත්තීමය සේවාවන්

ඉඩම් නිරවුල්භාවය පරික්ෂා කිරීම

Elawyer.lk © 2019 Designed By Vishmitha.com

Search