ව්‍යාපාරික හා සංවිධාන නිතී

දැනට පවතින පුද්ගලික සමාගමක් කොටස් හිමියන්ගේ ස්වෙච්ඡාවෙන් වසා දැමිය හැකිද?

දැනට ක්‍රියාත්මක වන පුද්ගලික සමාගමක් වසා දැමීමට අවශ්‍ය නම් එය ගණන් බේරා වසා දැමීම කළ යුතුය. ගණන් බේරා වසා දැමීම පහත ඇති ක්‍රම 3 න් එක් ක්‍රමයකින් කළ හැකිය:

  1. ස්වෙච්ඡාවෙන්
  2. අධිකරණය විසින්
  3. අධිකරණයේ අධීක්ෂණයට යටත්ව

ස්වෙච්ඡාවෙන් ගණන් බේරා වසා දමන්නේ කෙසේද?

(අ)     සමාගම ස්ථාපිත කළේ කිසියම් කාලසීමාවකට පමණක් නම් එම කාල සීමාව අවසානයේ දී සමාගම සවේචඡාවෙන්ම ගණන්බේරා වසා දැමිය හැකිය.

(ආ)    එසේම සමාගම පිහිටුවන ලද්දේ යම් නිශ්චිත කාර්යයක් සදහා පමණක් නම් එම නිශ්චිත කාර්යය අවසන් වූ පසවු ගණන්බේරා වසා දැමිය හැකිය.

(ඇ)    සමාගම ගණන්බේරා වසා දැමිය යුතු බවට විශේෂ යෝජනාවක් කොටස් හිමියන්ගේ විශේෂ රැස්වීමක අනුමත කර ගැනීමෙන් ද ගණන් බේරා වසා දැමිය හැකිය.

(ඈ)    සමාගමේ ණයබර අධිකවීම නිසා තවදුරටත් සමාගමේ ව්‍යාපාර කරගෙන යාමට නොහැකි බවත්, ගණන් බේරා වසා දැමීම නුවනට හුරු බවත් කියන විශේෂ යෝජනාවක් සමාගම විසින් සම්මත කර ගැනීමෙන් ද ගණන් බේරා වසා දැමිය හැකිය.

ස්වෙච්ඡාවෙන් ගණන්බේරා වසා දැමීම සදහා කොටස් හිමියන් විසින් යෝජනා සම්මතයක් ඇති කර ගනු ලැබූ දිනයේ සිට දින 14 ක කාලයක් ඇතුලත ඒ ගැන ගැසට් පත්‍රය් පළකොට යොජනා සසම්සතය ප්‍රසිද්ධ කළ යුතුය.එසේ නොකළහොත් සමාගම රු. 100,000.00 දක්වා දඩයකට ද එම පැහැර හැරීම කළ නිලධරයන් රු. 50,000.00 දක්වා දඩයකට ද යටත්විය හැකිය.

ස්වෙච්ඡාවෙන් ගණන් බේරා වසා දැමීමේ ප්‍රතිපලය:

ස්වෙච්ඡාවෙන් ගණන්බේරා වසා දැමීම ආරම්භ කළ දිනයේ සිටම ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යාම නතර කළ යුතුය.

ස්වෙච්ඡාවෙන් ගණන්බේරා වසා දැමීමේ හා වත්කම් බෙදා හැරීමේ කාර්යය සදහා එක් ඈවරකරුවකු හෝ ඈවරකරුවන් කීප දෙනෙකු මහා සභා රැස්වීමේ දී පත් කර ගත යුතුය.

මහා සභා රැස්වීමේ දී අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ බලතල සියල්ල හෝ යම් ප්‍රමාණයක් ද ඈවරකරුවන් වෙත ලබා දිය හැකි අතර එසේ බලතල ලබාදුන් ප්‍රමාණයට අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ බලතල අවසන් වේ.

ගණන්බේරා වසා දැමීම ආරම්භ කර ඇති විටක ඒ සමාගමේ සම්පුර්ණ ව්‍යාපාරය හෝ එහි දේපල හෝ දේපලවලයම් කොටසක් වෙනත් සමාගමකට විකිණීමට හෝ පැවරීමට යෝනා වී ඇති විටක ඒ සමාගමේ කොටස් හිමියන් අතර බෙදාදීම සදහා එම විකිණීමේ ආදායම වශයෙන් එකී ගැනුම්කාර සමාගමේ කොටස්, මුදල්, ඔප්පු හේ වෙනත් සම්බන්ධතා ඈවරකරු විසින් භාර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.

ගණන්බේරා වසා දැමීමට අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වේ නම් එක් එක් වර්ෂය අවසන් වී මාස 3 ක් ඇතුලත හෝ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් දෙනු ලබන වැඩිපුර කාලයක් ඇතුලත ඈවරකරු විසින් සමාගමේ මහාසභා රැස්වීමක් කැදවිය යුතුය. එහිදී ගත වූ වර්ෂයේ ගණු දෙනු පිළිබද වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

සමාගමේ කටයුතු ගණන් බේරා වසා දැමීමෙන් පසුව එම ගණන් බේරා වසා දැමීම සිදු කළ ආකාරය ද සමාගමේ දේපල පැබැහැර කළ ආකාරය ද දැක්වෙන විස්තරයක් ඈවරකු විසින් හැකි ඉක්මනින් සකස් කර ඒ පිළිබද පැහැදිලි කිරීම සදහා මහා සභා රැස්වීමක් කැදවිය යුතුය. එම රැස්වීමෙන් සතියක් ඇතුලත ඒ විස්තරයේ පිටපතක් රෙජිස්ට්‍රර්වරයා වෙත යැවිය යුතුය. රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් එම ලේඛණ ලියා පදිංචි කරනු ලැබූ දින සිට මාස තුනක කාලයක් ගත වූ විට සමාගම විසුරැවා හරින ලද සේ සැලකිය යුතුය.

Image
women & child abuse law

ගෘහ ප්‍රචන්ඩත්වය යන්න පවුල් ඒකක තුළ සිදුවන ප්‍රචන්ඩකාරී හැසිර

women & child abuse law

මෙය ළමයින්ගෙන් අයුතු ලිංගික ප්‍රයෝජන ගැනීමේ වරද යනුවෙන් අපගේ අ

women & child abuse law

බරපතල ලිංගික අපයෝජනය යන්න අපගේ අපරාධ නීතිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය ය

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමට ස්ත්‍රීය කැමැත්ත දුන්නා ය යන්න දූෂණ චෝදනාලත් බ

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් ලෙස අර්ථ දැක් වූ විට එය අපරාධ වරදක් වේ. 

Human Rights

පෙම්වතුන් තානායම් කාමර හෝ හෝටල් කාමර වෙත ගොස් රිසි සේ පෙම්සුව විදීමට පෙළඹ

අපගේ වෘත්තීමය සේවාවන්

ඉඩම් නිරවුල්භාවය පරික්ෂා කිරීම

Elawyer.lk © 2019 Designed By Vishmitha.com

Search