ව්‍යාපාරික හා සංවිධාන නිතී

සමාගම් නීතිය: ඔබගේ ව්‍යාපාරය පුද්ගලික සමාගමක් වශයෙන් ලියා පදිංචි කර පවත්වාගෙන යාමට අදහස් කරයිද?

ව්‍යාපාර කරනු ලබන පුද්ගලයන්ට තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට නීතිමය පිළිගැනීමක් ඇති කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වී තිබේ. මේ ව්‍යාපාර තනි පුද්ගල අයිතිය ඇති ව්‍යාපාර මෙන්ම, හවුල් ව්‍යාපාර සීමාසහිත වගකීම් ඇති ව්‍යාපාර, සීමාරහිත වගකීම් ඇති ව්‍යාපාර, ඇපයෙන් සීමිත වගකීම් ඇති ව්‍යාපාර වශයෙන් ආර්ථිකය තුල ක‍්‍රියාත්මක වේ.

මෙම ලිපිය මගින් පැහැදිලි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ සීමාසහිත වගකීම් ඇති පුද්ගලික සමාගමක් වශයෙන් ව්‍යාපාරයක් ස්ථාපනය කරනු ලබන ආකාරයයි.

සමාගම් පනත අනුව සීමාසහිත පුද්ගලික සමාගමක් ලියා පදිංචි කිරීමේ කාර්ය ඉතා සරළය. පනත අනුව පුද්ගලික සමාගමක් ලියා පදිංචි කිරීම සදහා පහත සදහන් ලේඛණ සමාගම් රෙජිස්ටාර් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය:

(1) සමාගමට යෝජිත නම අනුමත කර ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත‍්‍රය
සමාගමේ නම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ නියමයන් සමාගම් පනතේ දක්වා ඇත:  එනම්ල කිසිදු පුද්ගලික සමාගමක නමක් සදහා මතු දැක්වෙන වචන අදාල විෂය භාර ඇමතිවරයාගේ අවසරය නොමැතිව භාවිතා කිරීම නොකළ යුතුය. එනම්, ජනාධිපති, ජනාධිපතිනිය, නාගරික, සංස්ථාගත, සමූපකාරය, ජාතික රාජ්‍යයක, සමිතිය, ශ‍්‍රී ලංකා යන වචන හෝ රජය සමග හෝ රජයේ දෙපාර්තමේන්තු සමග සම්බන්ධතාවයක් ඇති බව ඇගවෙන වචන සමාගමක නමක් වෙනුවෙන් නොයෙදිය යුතුය.

ඉහත දක්වා ඇති සීමාකිරීම් වලට යටත්ව ඔබගේ සමාගමට යෝජිත නම සමාගම් රෙජිස්ටාර් කාර්යාලය මගින් අනුමත කරවා ගැනීමෙන් පසුව පහත සදහන් ලේඛණ සම්පූර්ණ කර සමාගම් රෙජිස්ට්රාර් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

(2) අංක 1 දරන ආකෘතිය හෙවත් (Form 1) අනුව සකස් කරන ලද සමාගමේ නම, අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ විස්තර, කොටස් හිමියන්ගේ විස්තර සහ ලේකම්වරයාගේ විස්තර ඇතුලත් ලේඛණය

(3) අංක 18 වැනි ආකෘතිය හෙවත් (Form 18) අනුව සම්පුර්ණ කරන ලද සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරුන් වශයෙන් කටයුතු කිරීමට කැමැත්ත ප‍්‍රකාශ කරනු ලබන එක් එක් තැනැත්තාගේ විස්තර ඇතුලත් ලේඛණය

(4) අංක 19 වැනි ආකෘතිය හෙවත් (Form 19) සමාගමේ ලේකම්වරයා වශයෙන් කටයුතු කිරීමට පත් කරනු ලැබ ඇති තැනැත්තාගේ විස්තර ඇතුලත් ලේඛණය

(5) සමාගමේ ව්‍යවස්ථාවලිය: සමාගම් පනත තුලම ආදර්ශ ව්‍යවස්ථාවලියක් ඇති අතර අවශ්‍යම නම් එම ව්‍යවස්ථාවලියම තම සමාගමේ ව්‍යවස්ථාවලිය වශයෙන් පවත්වාගෙන යා හැකිය. එහි ඇති විධිවිධානයන්ට වඩා වෙනස් වන විධිවිධාන ඇත්නම් ඒ අනුව තමන්ගේ ව්‍යවස්ථාව සකස් කර ගත හැකිය. : මෙම ව්‍යවස්ථාවලියේ පිටපත් දෙකක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය වේ.

නිසි පරිදී සම්පූර්ණ කරන ලද ඉහත ලේඛන සමාගම් රෙජිස්ටාර් කාර්යාලය වෙත භාර දීමේ දී එම එක් එක් ලේඛනයට අදාල ලියා පදිංචි ගාස්තු ගෙවිය යුතුය.

මෙම ලේඛණ සියල්ල නිවැරදිව භාර දී ඇත්නම් සාමාන්‍යයෙන් දින 5 ක උපරිම කාලයක් ඇතුලත ඔබේ සමාගමේ ලියා පදිංචි සහතිකය ලබා ගත හැකි වනු ඇත.

ලියා පදිංචියෙන් පසුව:
ඔබගේ සමාගම ලියා පදිංචියෙන් පසුව දින 30 ක කාලයක් ඇතුලත ඔබගේ සමාගමේ නම, ලියා පදිංචි අංකය සහ කාර්යාලය පිහිටි ස්ථානය සදහන් කරන රජයේ ගැසට් පත‍්‍රයේ සහ සිංහල, දෙමල සහ ඉංග‍්‍රීසි පුවත් පත් තුනෙහි ප‍්‍රසිද්ද දැන්වීමක් පළ කළ යුතුය.

ඉන් පසුව එම දැන්වීම් සියල්ලෙහි පිටපත් සමාගම් රෙජිස්ටාර් කාර්යාලය වෙත ගොනු කළ යුතුය.

එසේම සමාගම ලියා පදිංචි කළ වහාම එහි නම් සදහන් කොටස් හිමියන් වෙත කොටස් නිකුත් කිරීමේ සහතික පත‍්‍ර නිකුත් කළ යුතුය.

සමාගමේ ලේකම්වරයා:
සමාගම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම් කැදවීම, වාර්තා තබා ගැනීම මෙන්ම වාර්ෂිකව සමාගම් පනත අනුව රෙජිස්ටර්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්ෂික වාර්තා සහ ගිණුම් වාර්තා එසේ ඉදිරිපත් කිරිමේ වගකීම ද ලේකම්වරයාට ඇත.

එසේම පහත සදහන් ලේඛණ සමාගමේ ප‍්‍රධාන කාර්යාලයේ පවතින බවට වගබලා ගැනීම ද සමාගමේ ලේකම්වරයා සතු වගකීමකි:
(1) සමාගම සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය සහ සමාගමේ ව්යයවස්ථාවලිය
(2) කොටස්කරුවන්ගේ සියළුම රැස්වීම් වල වාර්තා සහ සම්මත කරන ලද යෝජනා
(3) අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම් වාර්තා සහ සම්මත කරන ලද යෝජනා
(4) අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ ලේකම්වරයාගේ නාම ලේඛණය
(5) කොටස් හිමියන් වෙත යවන ලද සියළු ආකාර වූ ලේඛණ සහ සංනිවේදන
(6) වාර්ෂික වාර්තා
(7) සමාගමේ මූල්‍ය ප‍්‍රකාශන
(8) සමාගමේ කොටස් ලේඛණය

සමාගම ලියා පදිංචියෙන් පසුව අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ හෝ ලේකම්වරයාගේ වෙනස් කමක් සිදු වුවහොත් අංක 20 දරන ආකෘතිය අනුව සමාගමේ සිදු වී වෙනස්කම් සදහන් කරනු ලබන ආකෘති පත‍්‍රය සම්පූර්ණ කර රෙජිස්ටාර්වරයා වෙත භාර දිය යුතුය.

Image
women & child abuse law

ගෘහ ප්‍රචන්ඩත්වය යන්න පවුල් ඒකක තුළ සිදුවන ප්‍රචන්ඩකාරී හැසිර

women & child abuse law

මෙය ළමයින්ගෙන් අයුතු ලිංගික ප්‍රයෝජන ගැනීමේ වරද යනුවෙන් අපගේ අ

women & child abuse law

බරපතල ලිංගික අපයෝජනය යන්න අපගේ අපරාධ නීතිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය ය

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමට ස්ත්‍රීය කැමැත්ත දුන්නා ය යන්න දූෂණ චෝදනාලත් බ

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් ලෙස අර්ථ දැක් වූ විට එය අපරාධ වරදක් වේ. 

Human Rights

පෙම්වතුන් තානායම් කාමර හෝ හෝටල් කාමර වෙත ගොස් රිසි සේ පෙම්සුව විදීමට පෙළඹ

අපගේ වෘත්තීමය සේවාවන්

ඉඩම් නිරවුල්භාවය පරික්ෂා කිරීම

Elawyer.lk © 2019 Designed By Vishmitha.com

Search