ව්‍යාපාරික හා සංවිධාන නිතී

රාජ්‍ය නොවන ස්වෙච්ඡා සංවිධානයක් පිහිටුවන්නේ කෙසේද?

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධාකාර රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ක්‍රියාත්මක වේ. සමහර සංවිධාන විදේශ රටක් මූලස්ථානය සහිතව ක්‍රියාත්මක වන සංවිධාන වේ. එවැනි සංවිධාන ශ්‍රී ලංකාව තුළ තම කාර්යාල පිහිටුවාගෙන තම වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කරති. තවත් සංවිධාන දේශීය සංවිධාන වේ. මෙම සංවිධාන කවරක් වූවද පිහිටුවනු ලබන්නේ සමාජයීය කාර්යභාරයක් ඉටු කිරිම පිණිස වන හෙයින් එම සෑම සංවිධානයක්ම සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන අධීක්ෂණ ලේකම් කාර්යාලයේ අධීක්ෂණයට ලක් වන බව සදහන් කළ යුතුය.

රාජ්‍ය නොවන ස්වෙච්ඡා සංවිධානයක් පිහිටුවන්නේ කෙසේද? මෙවැනි සංවිධානයක් පිහිටුවීම සිදු වන්නේ පොදු අරමුණක් සදහා ස්වෙච්ඡාවෙන් එකතු වූ කණ්ඩායමකගේ මූලිකත්වයෙනි. එයින් අදහස් වන්නේ සංවිධානයට නිශ්චිත අරමුණක් තිබිය යුතු බවයි. එවැනි සංවිධාන විවිධාකාර වූ සමාජ සත්කාරක වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා විවිධාකාර මාර්ග වලින් ආධාර උපකාර ද ලබා ගනියි. සමහර සංවිධාන, ඒ සදහා සහභාගී වන අයගේ නැත්නම් එහි සාමාජිකයන් විසින්ම ගොඩ නගන අරමුදල් මගින් සිය ස්වෙච්ඡා වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කරයි. නමුත් කවරාකාරයෙන් කටයුතු කළ ද එවැනි සංවිධානයක නීත්‍යානුකූල පැවැත්ම වෙනුවෙන් ලියා පදිංචි කර තිබිය යුතුය. සමාගම් පනත යටතේ සමාගම් සහ සංවිධාන ලියා පදිංචි කිරීමේ දී ඒවා සීමාසහිත පුද්ගලික සමාගම්, සීමාරහිත පුද්ගලික සමාගම්, පොදු සමාගම් සහ ඇපයෙන් සීමිත සමාගම් යනාදී වශයෙන් විවිධ වර්ගයන් යටතේ ලියා පදිංචි කළ හැකිය. ස්වෙච්ඡා සංවිධාන ලියා පදිංචි කරනු ලබන්නේ ඇපයෙන් සීමිත (Guarantee Limited) සමාගමක් වශයෙනි. ඒ අනුව එවැනි ස්වෙච්ඡා සංවිධානයක නාමය අගට මෙම ඇපයෙන් සීමිත සමාගමක් ලෙස ට නම භාවිතා කළ යුතුය. එසේ නමුත් එවැනි සමාජ සේවා සංවිධාන ඇපයෙන් සීමිත සමාගමක් වශයෙන් ලියා පදිංචි කරනු ලැබූව ද තම නාමය භාවිතා කිරීමේ දී එම ඇපයෙන් සීමිත හෙවත් (Guarantee Limited) යන්න යොදා නොගෙන තම සංවිධානයේ නාමය පමණක් භාවිතා කිරීමට අවසර දෙන ලෙස සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. එවැනි ඉල්ලීමක් සළකා බලා සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා ඒ සදහා අවසරය ලබාදෙනු ඇත.

රාජ්‍ය නොවන ස්වෙච්ඡා සංවිධානයක් ලියා පදිංචි කරන්නේ කෙසේද? මෙවැනි සංවිධානය ලියා පදිංචි කිරීමේ පහසුම ක්‍රමය වන්නේ සමාගම් පනත යටතේ සමාගම් ලියා පදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියා පදිංචි කිරීමය. ඊට අදාල පියවරයන් පහත දක්වමු:

  • මේ සදහා ප්‍රථමයෙන්ම සංවිධානයේ නම සදහා සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.
  • සංවිධානයේ නාමය සදහා අනුමතිය ලබාගත් පසුව මෙම සංවිධානයේ අරමුණු මොනවාද යන්න ඇතුලත් කර සංවිධානයේ ව්‍යවස්ථාවලිය සකස් කර ගත යුතුය. එම ව්‍යවස්ථාවලිය සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා මගින් අනුමත කර ගැනීම සදහා සමාගම් දෙපාර්තමේන්තුවට භාරදිය යුතුය.
  • සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකක පමණ කාලයක් ඇතුලත එම ව්‍යවස්ථාවලිය පරික්ෂා කර බලා එය අනුමත කළ හැකි නම් ලියා පදිංචිය සදහා අවශ්‍ය ඉදිරි කටයුතු කර ගෙන යන ලෙස දන්වා අවසරය ලබා දෙන අතර, එම ව්‍යවස්ථාවලියේ සංශෝධනය කළ යුතු කරුණු ඇත්නම් ඒවා මොනවාදැයි පෙන්වා දී ඊට යටත්ව ලියා පදිංචියට අදාල ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යාමට අවසරය ලබා දෙයි. එසේම ව්‍යවස්ථාවලියට කිසිසේත්ම අනුමතිය ලබා දිය නොහැකි නම් එය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ බලය ද රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ඇත.
  • ව්‍යවස්ථාවලිය සදහා රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ අනුමැතිය ලැබුණු පසුව මෙම සංවිධානයේ අරමුණු මොනවාදැයි සදහන් කර, මෙවැනි අරමුණු සහිත ස්වෙච්ඡා සංවිධානයක් ලියා පදිංචි කිරීම සදහා සමාගම් ලියා පදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයට අයදුම් කර ඇති බව දැක්වෙන ප්‍රසිද්ධ දැන්වීමක් පුවත්පතක පළ කළ යුතුය. එම පුවත්පත් දැන්වීම පළ කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ එවැනි සංවිධානයක් ලියා පදිංචි කිරීම සදහා කිසියම් තැනැත්තෙකුගේ විරෝධයක් ඇත්නම් එම විරෝධතා දැක්වීම සදහා අවස්ථාවක් ලබාදීම ය.
  • එම දැන්වීම පළ කිරීමෙන් දින 21 ක කාලයක් ගත වීමෙන් පසුව ඒ සදහා කිසිදු විරෝධතාවයක් සමාගම් ලියා පදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයට ලැබී නැත්නම් මෙම සංවිධානය ලියා පදිංචි කිරීම සදහා අවශ්‍ය ලේඛණ සමාගම් ලියා පදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
  • මෙසේ ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේඛණ වන්නේ (අ) සංවිධානයේ ව්‍යවස්ථාවලිය, (ආ) සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂකවරුන්වීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කර ඇති තැනැත්තන්ගේ අයදුම් පත්‍ර, (ඇ) සංවිධානයේ ආරම්භක සාමාජිකයන්ගේ සහ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ විස්තර සහිත ලේඛණය (ඈ) සංවිධානයේ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කිරීමට කැමැත්ත පළ කර ඇති අයගේ අයදුම් පත්‍රය යන ලේඛණ වේ.
  • මෙම ලේඛණ භාරදිමෙන් පසුව සාමාන්‍යයෙන් දින 14 ක පමණ කාලයක් ඇතුලත ලියා පදිංචි කිරීමේ සහතිකය ලබා ගත හැකිය.
  • එසේම සංවිධානයේ නම භාවිතා කිරීමේ දී ඇපයෙන් සීමිත සමාගමක් යන වචන භාවිතා නොකර නම පමණක් භාවිතා කිරීමට අවසර ඉල්ලා ඇත්නම් එම අවසරය ලබා දෙනු ලබන සහතිකය ද ලියා පදිංචි සහතිකය සමග ලබා ගත හැකිය.
  • ඉන් පසුව මෙම සංවිධානය ස්වේච්ඡා සංවිධානයක් වශයෙන් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ද ලියා පදිංචි කරවා ගත යුතුය.

ඉන් පසුව තම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සදහා අවශ්‍ය වැඩ සටහන් අවශ්‍ය පරිදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට සංවිධානයට හැකියාව ඇත.

මෙම සංවිධානවල විශේෂත්වයක් වන්නේ මෙවැනි සංවිධානයක් විසින් තම වැඩ සටහන් මගින් ලාභ සහ අරමුදල් ගොඩනංවා ගනු ලැබූවත් එම ලාභ එහි සාමාජිකයන් අතර හෝ අධ්‍යක්ෂවරුන් අතර හෝ බෙදා ගැනීමට නොහැකිවීමය. එම සියළු අරමුදල් සහ ලාභ සංවිධානයේම අරමුණු සදහා සංවිධානය විසින් යොදා ගත යුතුය.

එසේම සංවිධානය යම් දිනයක දී විසුරුවා හැරීමට සිදුවේ නම් එහි වත්කම්, දේපල, මුදල් එහි සාමාජිකයන්ට හෝ අධ්‍යක්ෂවරුන්ට හෝ බෙදා ගැනීමට ද නොහැකිය. සංවිධානය විසුරුවා හරින්නේ නම් සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ ද අවසරය සහිතව එම සංවිධානයේ අරමුණු හා සමාන අරමුණු සහිත සංවිධානයක් වෙත එම වත්කම් සහ දේපල පැවරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

Image
women & child abuse law

ගෘහ ප්‍රචන්ඩත්වය යන්න පවුල් ඒකක තුළ සිදුවන ප්‍රචන්ඩකාරී හැසිර

women & child abuse law

මෙය ළමයින්ගෙන් අයුතු ලිංගික ප්‍රයෝජන ගැනීමේ වරද යනුවෙන් අපගේ අ

women & child abuse law

බරපතල ලිංගික අපයෝජනය යන්න අපගේ අපරාධ නීතිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය ය

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමට ස්ත්‍රීය කැමැත්ත දුන්නා ය යන්න දූෂණ චෝදනාලත් බ

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් ලෙස අර්ථ දැක් වූ විට එය අපරාධ වරදක් වේ. 

Human Rights

පෙම්වතුන් තානායම් කාමර හෝ හෝටල් කාමර වෙත ගොස් රිසි සේ පෙම්සුව විදීමට පෙළඹ

අපගේ වෘත්තීමය සේවාවන්

ඉඩම් නිරවුල්භාවය පරික්ෂා කිරීම

Elawyer.lk © 2019 Designed By Vishmitha.com

Search