ව්‍යාපාර නීතී (Business Law)

ඔබට අවශ්‍ය හවුල් ව්‍යාපාරයක් අරඹන්නද? හවුල් ව්‍යාපාර නීතිය කුමක්ද?

ඔබට අවශ්‍ය හවුල් ව්‍යාපාරයක් අරඹන්නද? හවුල් ව්‍යාපාර නීතිය කුමක්ද?

හවුල් ව්‍යාපාරයක් ඇති වන්නේ හවුල්කරුවන් අතර ඇති කර ගනු ලබන එකගතාවයෙනි. එය ප්‍රකාශිතව හෝ ව්‍යාංගයෙන් වුවත් තිබිය හැකිය. නමුත් වංචාවන් සිදු වීම වැළැක්වීම සදහා හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලිඛිතව තිබීම වැදගත්ය. අපගේ නීතිය අනුව රු. 1,000.00 හෝ ඊට වැඩි අරමුදල් ඇතිව ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්නේ නම් එය ලිඛිතව තිබිය යුතුය. එසේම එය ව්‍යාපාර නාම ලියා පදිංචි කිරීමේ ආඥා පනත අනුව නියමිත ගාස්තු ගෙවා ලියා පදිංචි කළ යුතුය.

දැනට පවතින පුද්ගලික සමාගමක් කොටස් හිමියන්ගේ ස්වෙච්ඡාවෙන් වසා දැමිය හැකිද?

දැනට ක්‍රියාත්මක වන පුද්ගලික සමාගමක් වසා දැමීමට අවශ්‍ය නම් එය ගණන් බේරා වසා දැමීම කළ යුතුය. ගණන් බේරා වසා දැමීම පහත ඇති ක්‍රම 3 න් එක් ක්‍රමයකින් කළ හැකිය:

දැනට පවතින පුද්ගලික සමාගමක් කොටස් හිමියන්ගේ ස්වෙච්ඡාවෙන් වසා දැමිය හැකිද?
දැනට පවතින පුද්ගලික සමාගමක් අධිකරණය විසින් ගණන් බේරා  වසා දැමිය හැකිද?

දැනට පවතින පුද්ගලික සමාගමක් අධිකරණය විසින් ගණන් බේරා වසා දැමිය හැකිද?

දැනට ක්‍රියාත්මක වන පුද්ගලික සමාගමක් වසා දැමීමට අවශ්‍ය නම් එය ගණන් බේරා වසා දැමීම කළ යුතුය. ගණන් බේරා වසා දැමීම පහත ඇති ක්‍රම 3 න් එක් ක්‍රමයකින් කළ හැකිය:

  1. ස්වෙච්ඡාවෙන්
  2. අධිකරණය විසින්
  3. අධිකරණයේ අධීක්ෂණයට යටත්ව

සමාගම් නීතිය: ඔබගේ ව්‍යාපාරය පුද්ගලික සමාගමක් වශයෙන් ලියා පදිංචි කර පවත්වාගෙන යාමට අදහස් කරයිද?

ව්‍යාපාර කරනු ලබන පුද්ගලයන්ට තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට නීතිමය පිළිගැනීමක් ඇති කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වී තිබේ. මේ ව්‍යාපාර තනි පුද්ගල අයිතිය ඇති ව්‍යාපාර මෙන්ම, හවුල් ව්‍යාපාර සීමාසහිත වගකීම් ඇති ව්‍යාපාර, සීමාරහිත වගකීම් ඇති ව්‍යාපාර, ඇපයෙන් සීමිත වගකීම් ඇති ව්‍යාපාර වශයෙන් ආර්ථිකය තුල ක‍්‍රියාත්මක වේ.

සමාගම් නීතිය: ඔබගේ ව්‍යාපාරය පුද්ගලික සමාගමක් වශයෙන් ලියා පදිංචි කර පවත්වාගෙන යාමට අදහස් කරයිද?
Image
Educating and assisting individuals and communities, social groups about legal rights and processes for accessing legal and administrative remedies
info@elawyer.lk
© 2020 Elawyer.lk. All Rights Reserved. Designed by Vishmitha.com