ව්‍යාපාරික හා සංවිධාන නිතී

හවුල් ව්‍යාපාරයක් ඇති වන්නේ හවුල්කරුවන් අතර ඇති කර ගනු ලබන එකගතාවයෙනි. එය ප්‍රකාශිතව හෝ ව්‍යාංගයෙන් වුවත් තිබිය හැකිය. නමුත් වංචාවන් සිදු වීම වැළැක්වීම සදහා හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලිඛිතව තිබීම වැදගත්ය. අපගේ නීතිය අනුව රු. 1,000.00 හෝ ඊට වැඩි අරමුදල් ඇතිව ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්නේ නම් එය ලිඛිතව තිබිය යුතුය. එසේම එය ව්‍යාපාර නාම ලියා පදිංචි කිරීමේ ආඥා පනත අනුව නියමිත ගාස්තු ගෙවා ලියා පදිංචි කළ යුතුය.

දැනට ක්‍රියාත්මක වන පුද්ගලික සමාගමක් වසා දැමීමට අවශ්‍ය නම් එය ගණන් බේරා වසා දැමීම කළ යුතුය. ගණන් බේරා වසා දැමීම පහත ඇති ක්‍රම 3 න් එක් ක්‍රමයකින් කළ හැකිය:

  1. ස්වෙච්ඡාවෙන්
  2. අධිකරණය විසින්
  3. අධිකරණයේ අධීක්ෂණයට යටත්ව

දැනට ක්‍රියාත්මක වන පුද්ගලික සමාගමක් වසා දැමීමට අවශ්‍ය නම් එය ගණන් බේරා වසා දැමීම කළ යුතුය. ගණන් බේරා වසා දැමීම පහත ඇති ක්‍රම 3 න් එක් ක්‍රමයකින් කළ හැකිය:

  1. ස්වෙච්ඡාවෙන්
  2. අධිකරණය විසින්
  3. අධිකරණයේ අධීක්ෂණයට යටත්ව

ව්‍යාපාර කරනු ලබන පුද්ගලයන්ට තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට නීතිමය පිළිගැනීමක් ඇති කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වී තිබේ. මේ ව්‍යාපාර තනි පුද්ගල අයිතිය ඇති ව්‍යාපාර මෙන්ම, හවුල් ව්‍යාපාර සීමාසහිත වගකීම් ඇති ව්‍යාපාර, සීමාරහිත වගකීම් ඇති ව්‍යාපාර, ඇපයෙන් සීමිත වගකීම් ඇති ව්‍යාපාර වශයෙන් ආර්ථිකය තුල ක‍්‍රියාත්මක වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධාකාර රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ක්‍රියාත්මක වේ. සමහර සංවිධාන විදේශ රටක් මූලස්ථානය සහිතව ක්‍රියාත්මක වන සංවිධාන වේ. එවැනි සංවිධාන ශ්‍රී ලංකාව තුළ තම කාර්යාල පිහිටුවාගෙන තම වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කරති. තවත් සංවිධාන දේශීය සංවිධාන වේ. මෙම සංවිධාන කවරක් වූවද පිහිටුවනු ලබන්නේ සමාජයීය කාර්යභාරයක් ඉටු කිරිම පිණිස වන හෙයින් එම සෑම සංවිධානයක්ම සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන අධීක්ෂණ ලේකම් කාර්යාලයේ අධීක්ෂණයට ලක් වන බව සදහන් කළ යුතුය.

Image
women & child abuse law

ගෘහ ප්‍රචන්ඩත්වය යන්න පවුල් ඒකක තුළ සිදුවන ප්‍රචන්ඩකාරී හැසිර

women & child abuse law

මෙය ළමයින්ගෙන් අයුතු ලිංගික ප්‍රයෝජන ගැනීමේ වරද යනුවෙන් අපගේ අ

women & child abuse law

බරපතල ලිංගික අපයෝජනය යන්න අපගේ අපරාධ නීතිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය ය

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමට ස්ත්‍රීය කැමැත්ත දුන්නා ය යන්න දූෂණ චෝදනාලත් බ

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් ලෙස අර්ථ දැක් වූ විට එය අපරාධ වරදක් වේ. 

Human Rights

පෙම්වතුන් තානායම් කාමර හෝ හෝටල් කාමර වෙත ගොස් රිසි සේ පෙම්සුව විදීමට පෙළඹ

අපගේ වෘත්තීමය සේවාවන්

ඉඩම් නිරවුල්භාවය පරික්ෂා කිරීම

Elawyer.lk © 2019 Designed By Vishmitha.com

Search