නොමිලේ ලබාගත හැකි සේවාවන්
Free Services

අයිතිවාසිකම් කඩවීම් පිළිබද නීති උපදෙස් ලබාදීම
ගෘහස්ථ ප්‍රචන්ඩත්වයට එරෙහි නීති සහන ලබාදීම
ගෘහ සේවා සංක්‍රමණික කාන්තාවන්ගේ ගැටළු සදහා උපදෙස් ලබාදීම
සංක්‍රමණික සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් කඩවීම් පිළිබදව මැදිහත්වීම (දේශීය සහ විදේශීය වශයෙන්)
ව්‍යාපාර ලියා පදිංචිය පිළිබද උපදෙස් ලබාදීම
රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ලියා පදිංචිය පිළිබද උපදෙස් ලබාදීම
ස්වෙච්ඡා සංවිධාන විසින් සංවිධානය කරනු ලබන නීති සහන සායන සදහා සහායවීම